MIESZKANIE W BLOKU, 3 POKOJE, 62 M2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego nr 20, położonego w Łodzi przy ul. Zakładowej 45, o powierzchni 61,98 m.kw., składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/……/0  za cenę nie niższą niż 438 500,00 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych).

Powierzchnia użytkowa: 61,98 m2

Budynek: blok wielorodzinny, wolnostojący 5-kondygnacyjny

Kondygnacja : 5

Lokal składa się z trzech pokojów, kuchni, łazienki, osobnego WC i przedpokoju.

Mieszkanie o orientacji na dwie strony świata.

Okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Standard – dobry (po remoncie – terakota, panele, tynki gipsowy wew, okładziny ceramiczne, sufity podwieszone.

Atrakcyjna lokalizacja i sąsiedztwo.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 438 500,00 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych).

Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać na piśmie do dnia 8 lipca 2024 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości –LD1M/GUp-s/630/2023” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz numer telefonu.

O zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień doręczenia oferty pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości  43 850 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium LD1M/GUp-s/630/2023”.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, podlegają zwrotowi bez odsetek niezwłocznie po zakończeniu konkursu.

Na podstawie art. 313 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub telefonicznie:506 -377-604.

 

Cena: 438500 PLN

Termin przetargu: 08/07/2024

Zakładowa, Łódź

Łódź