MIESZKANIE w PABIANICACH

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt LD1M/GUp-s/96/2022 Sądu Rejonowego dla łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi o powierzchni 50,14 m2 – za cenę nie niższą niż 248.600,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych),

Lokal mieszkalny o p.u 50,14 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, ppkój, balkon). Piętro 3, lokal środkowy o orientacji na 2 strony świata. Budynek wielorodzinny (blok). Instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o., gaz, ciepła woda. Stan: przeciętny, do remontu. Okna PCV.

Atrakcyjna lokalizacja.

Przedmiot sprzedaży obciążony jest hipotekami.
Zgodnie z art. 313 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów w księdze wieczystej, obciążają nabywcę. Hipoteki podlegają wykreśleniu.

Oferty należy składać do dnia 2 października 2023 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 24 860 zł.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 248600 PLN

Termin przetargu: 02/10/2023

Ks. Piotra Skargi 69/71, Pabianice, Polska

Łódź