Udział 1/2 w prawie własności mieszkania, Łódź Dąbrowa

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:
udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr (..), położonego w Łodzi przy ul. Broniewskiego 64, o powierzchni 35,65 m.kw., składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/(…)

 za cenę nie niższą niż 105 500,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset złotych)

                                                                                                 

Powierzchnia użytkowa: 35,65 m2

Budynek: blok wielorodzinny, wolnostojący

Kondygnacja : piętro 3

Lokal składa się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z ubikacją, przedpokoju.

Mieszkanie środkowe o orientacji na dwie strony świata.

Okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodno – kanalizacyjna.

Standard – przeciętny, do remontu.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 105 500,00 zł (sto pięć tysięcy pięćset złotych).

Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać na piśmie do dnia 29 lutego 2024 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości –LD1M/GUp-s/334/2023” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz numer telefonu.

O zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień doręczenia oferty pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 10 550 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium LD1M/GUp-s/334/2023”.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, podlegają zwrotowi bez odsetek niezwłocznie po zakończeniu konkursu.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub telefonicznie:506 -377-604.

Bartosz Zacharek, syndyk.

 

Cena: 105500 PLN

Termin przetargu: 29/02/2024

ul. Broniewskiego, Łódź

Łódź