Udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 676/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki z wolnej ręki udziału 1/6 w prawie spółdzielczego własnościowego prawa – lokalu mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Dzieci Polskich  dla którego urządzona jest księga wieczysta o numerze PT1T/…..- za cenę nie niższą niż 25 740,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
Lokal mieszkalny o p.u 59,90 m2 (3 pokoje, ppokój, kuchnia, łazienka,WC), środkowy. Piętro 10 z windą. Budynek z lat 70-tych XX wieku. Okna PCV, CO. Stan i standard wykończenia: średni, do remontu.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów w księdze wieczystej, obciążają nabywcę. Hipoteki podlegają wykreśleniu.

Oferty należy składać do dnia 22 września 2023 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 2575 zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – XIV GUp 676/21”.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Umowa zawierana jest warunkowo z uwagi na treść art. 172 ust. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (prawo pierwokupu udziału w prawie przez pozostałego w prawie współwłaściciela).

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży, Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 25740 PLN

Termin przetargu: 22/09/2023

Tomaszów Mazowiecki

Łódź