Zakres usług

Adwokaci Spółki Partnerskiej Wodo i Partnerzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa polskiego.
Dzięki temu są w stanie zapewnić swoim Klientom pomoc prawną w szerokim spektrum spraw, w tym m.in. :

PRAWO CYWILNE

 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych;
 • tworzenie i redagowanie umów z zakresu prawa cywilnego;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie ? wypadki komunikacyjne, szkody medycze, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca (poszkodowany może domagać się: zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, odszkodowania za zniszczenie mienia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, z tytułu utraconych zarobków, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu);
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • inne sprawy dotyczące nieruchomości;
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki;
 • najem lokali, eksmisja;
 • umowy z deweloperami;
 • sprawy dotyczące współwłasności, znoszenie współwłasności;
 • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń;
 • sprawy dotyczące polis posagowych i kaucji mieszkaniowych;
 • sprawy o zapłatę,  egzekucja  należności;
 • windykacja, odzyskiwanie zaległych należności, pomoc przed podpisaniem umów z kontrahentami (zabezpieczenia na wypadek nieregulowania należności);
 • sprawy wekslowe;
 • sposoby zabezpieczania wierzytelności;
 • sprawy o roszczenia wynikające z umowy sprzedaży;
 • spory dotyczące darowizn;
 • sprawy spadkowe;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku; sprawy o mienie zabużańskie;
 • prawo turystyczne;
 • upadłość konsumencka

PRAWO GOSPODARCZE

 • obsługa prawna przedsiębiorców;
 • tworzenie spółek handlowych;
 • tworzenie i redagowanie umów
 • problematyka z zakresu spółek z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich oraz spółek cywilnych;
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych;
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych;
 • sprawy wekslowe;
 • prawo Internetu;

PRAWO BUDOWLANE

 • prawny nadzór inwestycji budowlanych;

PRAWO RODZINNE

 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy alimentacyjne;
 • podział majątku wspólnego: sądowy i umowny;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 • ustalanie ojcostwa;
 • kontakty rodziców z dziećmi;
 • przysposobienie;
 • ubezwłasnowolnienie i opieka;

PRAWO PRACY

 • reprezentacja sądowa pracodawców;
 • reprezentacja sądowa pracowników;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • sprawy o należne wynagrodzenie za pracę;
 • mobbing;
 • obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy;
 • zakaz konkurencji;

PRAWO KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego;
 • sprawy o przestępstwa określone w kodeksie karnym i innych ustawach;
 • sprawy o wykroczenia;
 • sprawy  karno-skarbowe;

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych;
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

PRAWO PODATKOWE

 • środki odwoławcze od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych;
 • reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi i celnymi;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.