Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można cofnąć?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to krok, który wiele osób podejmuje w sytuacji finansowego kryzysu. Jednakże, już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnicy mogą zmienić zdanie i chcieć wycofać wniosek (np. z uwagi na poprawę swojej sytuacji finansowej). Czy takie cofnięcie wniosku jest możliwe? Jakie są tego konsekwencje? W dzisiejszym wpisie przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest formalnym dokumentem składanym przez osobę fizyczną (konsumenta), która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Składa się go do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika lub siedziby jego majątku. Wniosek ten inicjuje proces upadłości konsumenckiej.

Po złożeniu ww. wniosku sąd przeprowadza postępowanie, a po pozytywnym przebiegu tegoż procesu, ogłasza upadłość konsumencką dłużnika.

Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można cofnąć?

Tak, ale oczywiście nie w każdym przypadku. Cofnąć wniosek możemy tylko do czasu ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły nie ma możliwości cofnięcia wniosku.

W jaki sposób cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

By cofnąć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik powinien wnieść pismo procesowe do sądu wraz z oświadczeniem o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości. Uzasadnienie takiego pisma nie jest obowiązkowe, ale warto wskazać przyczynę chęci cofnięcia swojego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Czy cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej coś kosztuje?

Tak. Wraz ze złożeniem takiego pisma do sądu dłużnik obowiązany jest dokonać opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Czy sąd zawsze rozpatruje cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozytywnie?

Nie. Sąd może oddalić nasz wniosek o cofnięcie, gdy cofnięcie upadłości konsumenckiej może zagrażać interesom wierzycieli.

W jakich sytuacjach dłużnik najczęściej korzysta z możliwości cofnięcia wniosku?

Najczęściej spotykanymi przyczynami wnoszenia o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest np. nieprawidłowa analiza swojej sytuacji finansowej i prawnej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, brak analizy skutków i kosztów jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy nawet polepszenie się warunków ekonomicznych dłużnika.

Cofnięcie wniosku po ogłoszeniu upadłości niemożliwe

Podkreślić należy, że cofnięcie wniosku po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest niemożliwe. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wywołuje bowiem nieodwracalne oraz natychmiastowe skutki.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadłemu przysługuje jedynie prawo do złożenia wniosku o umorzenie postępowania upadłościowego. Powyższego może dokonać upadły konsument przez cały okres trwania upadłości. By dokonać umorzenia postępowania upadły skierować do sądu pismo zawierające ww. żądanie oraz poparte konkretnym uzasadnieniem.

Podsumowanie

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem możliwym, ale zawsze może mieć szczęśliwe zakończenie. Dlatego też, zanim podejmie się decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zawsze warto dokładnie przemyśleć swoje opcje i skonsultować się z doświadczonym pełnomocnikiem, który pomoże zrozumieć wszystkie konsekwencje takiego kroku. W ten sposób dłużnik będzie mógł podjąć świadomą decyzję, która będzie najlepiej odpowiadać jego sytuacji finansowej i życiowej.

 

Stan prawny: maj 2024 r.

Fot.: unsplash.com