ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU

Spółki osobowe:

  • członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, w skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić, oprócz partnerów, także osoby trzecie. Przepis ten rozwiązuje problem interpretacji przepisów, które dotychczas niejasno wskazywały, czy dopuszczalne jest, by czynności zarządcze wykonywały również osoby trzecie, nie będące partnerami.
  • wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki jest zawsze dopuszczalne, nawet jeżeli w umowie spółki brak jest uregulowania tej kwestii.
Czytaj dalej

NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje zmiana ustawy o związkach zawodowych. Na podstawie art. 11 ustawy, za osobę wykonującą pracę zarobkową uznać należy nie tylko pracownika, ale również osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Czytaj dalej

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH

Ustawa przewiduje, że pracodawca ma obowiązek przechowywać akta pracownicze pracowników, którzy zostali zatrudnieni od 1 stycznia 2019 roku przez 10 lat, a nie jak dotychczas przez lat 50.  Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji będzie możliwe z uwagi na zmianę zakresu danych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w oparciu o zgromadzone dane będzie mógł  na bieżąco ustalać uprawnienia ubezpieczonych do wybranego świadczenia oraz jego wysokość. Dane te będą automatycznie zapisywane na koncie ubezpieczonego.

Czytaj dalej

Umowa najmu lokalu użytkowego

Przedsiębiorca, który zamierza zawrzeć umowę lokalu użytkowego,  powinien pamiętać, że umowa powinna właściwie zabezpieczać jego interesy i nie należy poprzestawać jedynie na określeniu lokalu, który wynajmujący ma oddać najemcy rzecz do używania w zamian za umówiony czynsz.

Czytaj dalej