Sprawy rozwodowe – Adwokat Wodo Łódź

Rozwód – Adwokat Łódź

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, czyli:

  • ustała więź uczuciowa,
  • ustała więź fizyczna,
  • ustała więź gospodarcza,

a orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwiają dobro wspólnych małoletnich dzieci lub zasady współżycia społecznego, sąd orzeknie rozwód pomiędzy małżonkami.

Sąd okręgowy orzeka rozwód w formie wyroku, a także określa czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Sprawa toczy się przed sądem okręgowym. Ustalenie zawinienia w rozpadzie związku małżeńskiego ma istotne znaczenie dla małżonka niewinnego; może się on bowiem domagać alimentów z uwagi na obniżenie standardu życia. Sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i miejscu ich zamieszkania, kontaktach rodziców z dziećmi oraz alimentach na dzieci. W niektórych sytuacjach sąd orzeka także o podział majątku wspólnego małżonków.

Sprawy rozwodowe – pomoc prawna adwokat Wodo Łódź

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rozwodowe zarówno przed Sądem Okręgowym w Łodzi jak i w innych sądach okręgowych na terenie województwa łódzkiego. Adwokaci oraz prawnicy analizują sytuację osobistą i majątkową Klienta i w zależności od powyższego świadczą pomoc prawną oraz przygotowują odpowiednie dokumenty, a w tym pozew o rozwód.

Skuteczny prawnik Łódź- zakres usług prawnych: rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi

Adwokat podejmuje się w pierwszej kolejności analizy sytuacji osobistej klienta, oraz dopuszczalności prowadzenia postępowania rozwodowego, gdy jedno lub oboje małżonkowie mieszkają za granicą, lub są obcokrajowcami, ale mieszkają w Polsce. Nasza Kancelaria wspiera także Klientów w określeniu konkretnych celów, jakie klient chce osiągnąć podczas postępowania rozwodowego. Doradztwo adwokata może obejmować także ustalenie, jakie dowody należy zgromadzić przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie. Dopiero po ustaleniu powyższych kwestii, przygotowywane się odpowiednie pisma procesowe, jak pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew o rozwód. Z doświadczenia adwokatów tworzących Zespół Kancelarii Adwokackich wiemy, że dla Klienta w tego rodzaju sprawach bardzo istotne jest także jego wsparcie w trakcie rozprawy toczącej się przed sądem.

Zespół Kancelarii Adwokackich zapewnia prowadzenie spraw rozwodowych w Łodzi, a także przed Sądem Okręgowym w Sieradzu, w Piotrkowie Trybunalskim. Możliwe jest także prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w Kaliszu lub Płocku.

Wybór adwokata na etapie postępowania rozwodowego może ułatwić w przyszłości załatwienie innych spraw związanych z ustaniem małżeństwa, takich jak: podział majątku, rozdzielność majątkowa z datą wsteczną, zmiana wyroku rozwodowego; podwyższenie lub obniżenie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej.

Rozwód a podział majątku

Dopuszczalne jest podzielenie majątku małżonków w sprawie o rozwód, o ile nie przedłuży to postępowania. W praktyce równoznaczne jest to ze zgodnym żądaniem małżonków w zakresie podziału. Dobry adwokat, w zależności od oczekiwań Jeśli małżonkowie pozostają w sporze co do wartości, składu lub sposobu podziału majątku wspólnego zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa, powinni oni zainicjować po zakończeniu sprawy o rozwód postępowanie o podział majątku.

Opieka nad dzieckiem – władza rodzicielska

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to sprawowanie przed rodziców wobec dziecka szeregu obowiązków oraz uprawnień, w tym kwestia opieki nad małoletnim czy związana z zagadnieniem ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Władza rodzicielska może być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu  w sprawie o jej ograniczenie/ pozbawienie lub przywrócenie, a także w sprawie rozwodowej albo o ustalenie ojcostwa.

Wsparcie prawne przy zasądzaniu alimentów

W sprawie rozwodowej sąd musi orzekać o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron, może natomiast orzekać o alimentach na współmałżonka, o ile zostanie zgłoszone takie żądanie.

Wysokość alimentów uzależniona jest od potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Oznacza to, że sąd powinien analizować nie tylko rzeczywiste możliwości zobowiązanego, ale i potencjalne, odpowiednie do jego wykształcenia oraz wykonywanego zawodu. Należy pamiętać, że najczęściej obowiązek alimentacyjny na rzecz małoletniego jest nakładany na tego z rodziców, przy którym nie orzeczono miejsca zamieszkania dziecka.

Po zakończeniu sprawy rozwodowej, wysokość alimentów może ulec zmianie, o ile nastąpiła uzasadniająca to zmiana stosunków (np. wzrost potrzeb uprawnionego, zmniejszenie się możliwości zobowiązanego, osiągnięcie samodzielności finansowej przez pełnoletnie dziecko).

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną z zakresu alimentów zarówno w sprawach rozwodowych jak i po ich zakończeniu.

Rozwód z orzekaniem o winie

Na żądanie któregokolwiek małżonka, Sąd oceni w wyroku czy i który z nich  ponosi winę za stan zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Małżonkowie mają w małżeństwie równe prawa oraz obowiązki. Obowiązani są do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Winę ponosi osoba, której zachowanie jest źródłem powstania rozkładu pożycia małżeńskiego stron, a stopień przewinienia nie jest istotny. Nierówny stopień winy małżonków może stanowić przyczyną do uznania ich  współwinnymi za rozkład pożycia małżeńskiego. Wyłączność winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po stronie jednej osoby występowały zawinione przyczyny rozkładu pożycia, a po stronie drugiego małżonka przyczyn takich brak.

Najczęstsze przyczyny orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka:

  • niewierność małżonka,
  • opuszczenie małżonka,
  • odmowa pożycia fizycznego,
  • uchylanie się od pracy,
  • stosowanie przemocy domowej,
  • nadużywanie alkoholu,
  • naganny (niewychowawczy) stosunek do dzieci współmałżonka z innego związku.

Katalog przyczyn rozwodu z orzekaniem o winie jest otwarty, a powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. W sprawach rozwodowych każda sytuacja jest inna i wymaga uprzedniej analizy by wskazać zawinione przesłanki trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki orzeczenia rozwodu, a żaden z małżonków nie żąda orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia, sąd orzeknie rozwód bez orzeczenia o winie.

Postępowanie o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie, jeśli małżonkowie są zgodni co do pozostałych aspektów sprawy, w tym w sprawach wspólnych małoletnich dzieci.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...