Prawo rodzinne – Adwokat Wodo Łódź

Sprawy rodzinne – doświadczony adwokat Wodo Łódź

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe, a także z zakresu opieki i kurateli. Kancelaria adwokacka oferuje Państwu pomoc w inicjowaniu i prowadzeniu spraw rodzinnych. Negocjujemy ugody oraz przygotowujemy projekty porozumień rodzicielskich.

Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym i specjalizuje się w nim. Prowadzimy sprawy rodzinne nie tylko w Łodzi, gdzie znajduje się siedziba kancelarii, ale też na terenie całego województwa łódzkiego oraz województw sąsiednich.
Adwokaci oraz pracownicy kancelarii dokładają najwyższej staranności, by udzielona Państwu pomoc prawna doprowadziła do uzyskania przez Państwa zamierzonego efektu. Każda Państwa sprawa jest dla nas jednakowo ważna, niezależnie od wysokości przedmiotu sporu.

Prawo rodzinne – Sprawy prowadzone przez naszych adwokatów Wodo Łódź:

Sprawy rozwodowe

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest prostą decyzją. Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, który przejawia się w ustaniu więzi ich łączących, tj. uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, związek małżeński istnieje jedynie fikcyjnie. By sąd orzekł rozwód, nie może temu sprzeciwiać się dobrego wspólnych małoletnich dzieci lub zasady współżycia społecznego. Więcej o przesłankach i skutkach rozwodu, przeczytasz w zakładce rozwód na naszej stronie.

Kancelaria adwokacka analizuje Państwa sytuację osobistą i majątkową i w zależności od powyższego doradza oraz projektuje pozew rozwodowy i oraz stosowne wnioski dowodowe. Orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, a także rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i miejscu ich zamieszkania, kontaktach rodziców z dziećmi oraz alimentach na dzieci oraz, w niektórych przypadkach, także na byłego małżonka.

Sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków

Sąd może rozstrzygnąć o majątku wspólnym małżonków w wyroku rozwodowym, o ile strony prezentują relatywnie zgodne stanowiska co do podziału. Najczęściej jednak podział majątku wspólnego, nazywanego także dorobkowym, odbywa się umownie lub przed sądem już po zakończeniu sprawy rozwodowej.
W ramach podziału majątku małżonkowie dzielą zgromadzone w czasie związku aktywa, takie jak nieruchomości, samochody, oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych. W postępowaniu można dokonywać rozliczeń nakładów z majątków osobistych (czyli zgromadzonych przed zawarciem małżeństwa takich jak oszczędności lub otrzymane darowizny czy spadki ) na majątek wspólny.
Podziałowi nie podlegają długi takie jak np. kredyt hipoteczny, niespłacone pożyczki. Kancelaria adwokacka może jednak, po analizie Państwa sytuacji zaproponować sposób rozliczeń, który uchyli niepewność co do spełniania zobowiązań zaciągniętych w czasie małżeństwa.

Władza rodzicielska

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to sprawowanie przed rodziców wobec dziecka szeregu obowiązków oraz uprawnień, w tym kwestia opieki nad małoletnim czy związana z zagadnieniem ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. Władza rodzicielska może być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w sprawie o jej ograniczenie/ pozbawienie lub przywrócenie, a także w sprawie rozwodowej albo o ustalenie ojcostwa.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych obowiązków może nastąpić m.in. w przypadku, gdy przemawia za tym dobro dziecko, a rodzice żyjący w rozłączeniu nie są w stanie porozumieć się co istotnych spraw małoletniego. Najczęstsze rozstrzygnięcia ograniczające władzę rodzicielską to np. ograniczenie do współdecydowania lub wyłącznego decydowania o sposobie leczenia czy kształcenia dziecka, a także wyjazdach zagranicznych trwających ponad określony czas.
Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej może mieć miejsce wtedy, gdy nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. długotrwała przewlekła choroba, pozbawienie wolności) lub rodzice tej władzy nadużywają w sposób rażący zaniedbując swoje obowiązki wobec dziecka (np. nie alimentują go, nie utrzymują z nim kontaktów, nie interesują się jego sprawami, ale także w sposób nieuprawniony pozbawiają dziecko kontaktów z drugim rodzicem, doprowadzają do alienacji rodzicielskiej, uprowadzają dziecko za granicę).

Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej mimo prawomocności może być zmienione, a sama władza rodzicowi przywrócona, jeśli ustaną przesłanki pozbawienia.

Adwokat rodzinny Wodo Łódź – sprawy o alimenty na dzieci

Najczęstszym zagadnieniem z zakresu prawa rodzinnego jest obowiązek alimentacyjny krewnych. Obciąża on przede wszystkim rodziców wobec dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny nie ustaje automatycznie z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czy też, jak się powszechnie uważa, wieku 26 lat. Bowiem i dorosłe pełnoletnie dziecko uprawnione jest do otrzymywania od rodziców alimentów, jeśli dokłada ono starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się ale gromadzone aktywa nie wystarczają na zapewnienie mu bytu.

Alimenty mogą polegać na nałożeniu na krewnego w linii prostej obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej lub, w przypadku osób małoletnich oraz niepełnosprawnych, na obowiązku wychowania lub opieki.
W niektórych przypadkach alimenty są także należne byłemu małżonkowi po orzeczeniu rozwodu lub separacji.

Poprawne i precyzyjne ustalenie, a następne wykazanie dowodami wysokości kosztów utrzymania uprawnionego, możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, a także ewentualnego poziomu osobistego wkładu w wychowanie jest niezwykle istotne, gdyż zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego można domagać się tylko w przypadku istotnej zmiany stosunków między stronami.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem również jest częstym zagadnieniem prawa rodzinnego poruszanego w praktyce kancelarii. Kontakty z dzieckiem są zarówno prawem jak i obowiązkiem rodzica, a ich częstotliwość oraz sposób, w przypadku sporu pomiędzy rodzicami ustali sąd rodzinny. Osobista styczność z dzieckiem musi być realizowana, z poszanowaniem jego dobra. Wielokrotnie w sprawie konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych psychologów i specjalistów sądowych.

adwokat prawo rodzinne Łódź
adwokat sprawy rodzinne Łódź

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...