Upadłość konsumencka – prawnik Wodo Łódź

Upadłość konsumencka – Łódź – Kancelaria Wodo

Czym jest upadłość konsumencka? To to bardzo często zadawane pytanie, upadłość konsumencka to postępowanie upadłościowe przewidziane wyłącznie dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. konsumenta. Oznacza to, że ogłosić upadłość konsumencką mogą wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, a więc utraciły zdolność do spłaty zaciągniętych przez siebie zobowiązań finansowych. Oznacza to, że upadłość konsumencka nie może zostać ogłoszona przez przedsiębiorcą.

Bardzo ważnym z punktu widzenia dłużnika skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań. Jednak, aby tak się stało, musi zostać w całości przeprowadzone postępowanie upadłościowe, z likwidacją majątku upadłego przez syndyka oraz wykonaniem planu spłaty wierzycieli, jeśli Sąd ustanowił plan spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji do umorzenia zobowiązań upadłego nastąpi dopiero po stwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy, że plan spłaty został w całości wykonany. Nie wszystkie zobowiązania, ze względu na swój charakter, podlegają umorzeniu. Wyjątki zostały szczegółowo wymienione w ustawie Prawo upadłościowe (np. zobowiązania: alimentacyjne, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci).

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej inicjowana jest poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Od dnia 1 grudnia 2021 roku wniosek o upadłość konsumencką składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wniosek o ogłoszenie upadłości wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, podlega on opłacie sądowej w kwocie 30,00 zł. Należy rekomendować korzystanie z pomocy adwokata, który wytłumaczy przebieg postępowania upadłościowego, oraz przedstawi jakie skutki ciągnie za sobą upadłość konsumencka, zadba o załączenie do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędnych dokumentów, a także zajmie się w całości przeprowadzeniem wniosku o upadłość konsumencką w informatycznym systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Korzystanie z tego systemu wymaga posiadania specjalnego konta systemowego oraz posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym, dlatego pomoc prawnika może okazać się przydatna na tym etapie postępowania, tj. złożenia wniosku, a także po ogłoszeniu upadłości jak postępowanie upadłościowe jest już w trakcie.

We wniosku o upadłość konsumencką dłużnik zobowiązany jest do wskazania wielu informacji o sobie, swoim majątku, posiadanych wierzycielach, wysokości zadłużenia, a ponadto informację o uzyskanych przychodach oraz spis szczegółowych kosztów utrzymania z ostatnich 6 miesięcy.  Dłużnik musi także wskazać, czy w ostatnich 12 miesiącach podejmował czynności prawne dotyczące nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, oraz informacje o czynnościach prawnych, który wartość przekroczyła 10 000,00 zł, a dotyczących ruchomości, wierzytelności bądź innych praw. Ważnym elementem wniosku o ogłoszenie upadłości jest również jego uzasadnienie, w którym dłużnik opisze swoją sytuację rodzinną i majątkową, wskaże, jak doszło do zaciągnięcia wszystkich zobowiązań bądź części zadłużenia na nim ciążącego i co doprowadziło do stanu niewypłacalności.

Prawidłowo wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości, a także spełnienie przesłanki niewypłacalności (przesłanka rażącego niedbalstwa badana jest dopiero przez syndyka na etapie sporządzania ewentualnego projektu planu spłaty wierzycieli) skutkuje ogłoszeniem przez Sąd upadłości i wyznaczeniem syndyka, który z dniem ogłoszenia upadłości przejmie zarząd nad majątkiem upadłego i zajmie się jego likwidacją. W sytuacji złego zrozumienia przepisów prawa upadłościowego może dojść do oddalenia wniosku o upadłość. Dzięki pomocy prawnika dłużnik może uniknąć stresu z tym związanego i ogłosić upadłość. Dodatkowo na czas postępowania upadłościowego dochody upadłego takie, jak wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych oraz świadczenia z organów emerytalno-rentowych podlegają zajęciu do masy upadłości.

Upadłemu pozostaje zatem do dyspozycji kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu bądź 75% świadczenia. Należy również zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje, że między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W postępowaniu upadłościowym jest wiele skutków oraz działań podejmowanych przez syndyka w których Kancelaria adwokacka oraz profesjonalna obsługa prawna może okazać się niezbędna.

Upadłość konsumencka – prawnik

Nasza Kancelaria adwokacka posiada zespół świadczący profesjonalne porady prawne z zakresu prawa upadłościowego, a także pomaga ogłosić upadłość konsumencką przed Sądem upadłościowym w Łodzi oraz innych miastach.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...