Odszkodowania – adwokat Wodo Łódź

Skuteczny adwokat Wodo Łódź Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zakres pracy adwokata przy dochodzeniu odszkodowań

Kancelaria adwokacka oferuje Klientom pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Opiniujemy i kompleksowo doradzamy w zakresie ugód.

Prowadzimy spory sądowe nie tylko w Łodzi, gdzie znajduje się siedziba Kancelarii, ale też na terenie całego województwa łódzkiego oraz województw sąsiednich.

Adwokaci oraz pracownicy kancelarii dokładają najwyższej staranności, by udzielona Klientom pomoc prawna doprowadziła do uzyskania na rzecz Klientów należnego odszkodowania w prawidłowej wysokości i w jak najkrótszym terminie. Każda sprawa jest dla nas jednakowo ważna, niezależnie od wysokości przedmiotu sporu.

Oferowana przez adwokatów pomoc prawna skupia się na uzyskaniu na rzecz Klienta odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z następujących zakresów:

Odszkodowania komunikacyjne

Wypadek komunikacyjny może przydarzyć się każdemu kierowcy. Ubezpieczenia oraz odszkodowania komunikacyjne dzielą się na wypłacane z polisy AC (Autocasco) lub OC sprawcy wypadku. Dochodzenie odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdu lub kosztów najmu pojazdu zastępczego może być kłopotliwe, jeśli poszkodowanego nie reprezentuje kancelaria prawna, czuwająca nad wszechstronnym zabezpieczeniem jego interesów.

Odszkodowania powypadkowe mogą dotyczyć zarówno szkód na osobie, jak i szkód na mieniu. Szkoda na pojeździe w wypadku komunikacyjnym może zostać zakwalifikowana przez ubezpieczyciela jako częściowa lub całkowita.

Niejednokrotnie kalkulacje naprawy sporządzane przez firmy ubezpieczeniowe przedstawiają zaniżone wartości należnego odszkodowania, przyjmując za podstawę części nieoryginalne, bez certyfikatów i logo producenta. Może to spowodować wadliwą i niekorzystną dla poszkodowanego kwalifikację szkody. Jeśli w pojeździe uległy uszkodzeniu części oryginalne, w przypadku odszkodowania z OC sprawcy, mają Państwo prawo do otrzymania odszkodowania równego wartości tych właśnie części. Nie musicie akceptować naprawy na częściach niższej jakości ani przedkładać dowodów naprawy pojazdu by uzyskać wypłatę odszkodowania. Nie jesteście też zobligowani do posiadania własnych środków na naprawę.

Na wypadek odmowy wypłaty całości lub części odszkodowania przez ubezpieczyciela, przysługuje Klientowi prawo wniesienia pozwu do sądu. Nasza kancelaria odszkodowawcza sporządza profesjonalne pisma wszczynające postepowanie przed sądem. W procesie niezbędne będzie udowodnienie, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. Zdarza się bowiem, że na etapie postępowania likwidacyjnego, wypłacane odszkodowania i zadośćuczynienia nie odzwierciedlają rzeczywistego rozmiaru szkody. W tym celu należy powołać dowód z opinii biegłego, który dysponując wiadomościami specjalnymi określi cenę uszkodzonych części oraz wysokość należnego odszkodowania.

Odszkodowania powypadkowe od sprawcy wypadku komunikacyjnego

Niewielu poszkodowanych wie, że prócz kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu z OC sprawcy szkodą mogą ubiegać się odszkodowanie za wypadek, w tym doznane uszkodzenia ciała i cierpienia fizyczne oraz cierpienia psychiczne. Ubezpieczyciele często odmawiają uznania zgłoszonych roszczeń lub proponują niekorzystne dla poszkodowanych ugody.

Z praktyki Kancelarii wynika, iż zadośćuczynienie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu zasądzanego przez sądy apelacji łódzkiej waha się w granicach do ok. 3500 zł. Bardzo rzadko zdarza się jednak, by poszkodowani otrzymali należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę bez wdania się w spór sądowy z ubezpieczycielem. W postępowaniu sądowym najczęściej należy powołać dowody z opinii biegłych, jako dysponujących wiedzą specjalistyczną, zarówno co do stanu zdrowia poszkodowanego, jak i szkód rzeczowych.

Jeśli Klient doświadczył w wyniku wypadku komunikacyjnego urazu skutkującego niezdolnością do pracy lub uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci osoby bliskiej, może przysługiwać mu odszkodowanie powypadkowe takie jak:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienia związane z urazem bądź śmiercią osoby bliskiej,
  • zwrot utraconych dochodów,
  • zwrot kosztów uszkodzonych rzeczy osobistych (np. uszkodzenie odzieży lub telefonu komórkowego),
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji a także niezbędnych przejazdów do placówek medycznych,
  • zwrot wydatków na leki i artykuły higieniczne (np. leki przeciwbólowe, bandaże, maści),
  • koszty opieki lub pomocy osób trzecich (także opieki ze strony członków rodziny).

Odszkodowania za błędy lekarskie – Adwokat Wodo Łódź

Prawo medyczne i dochodzenie odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej stanowią jedne z najbardziej złożonych spraw odszkodowawczych, dlatego warto otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania bezpośrednio od profesjonalisty.

Popełnione przez lekarza lub lekarza dentystę błędy medyczne w procesie diagnozy czy leczenia pacjenta muszą być przez medyka zawinione, co oznacza, że lekarz musi naruszyć zasady prawidłowego postępowania wynikające z aktualnej wiedzy medycznej i standardów lub obowiązujących zasad ostrożności. Ponadto, zachowanie lub zaniechanie lekarza musi skutkować szkodą po stronie pacjenta, a między działaniem a szkodą musi istnieć adekwatny związek przyczynowy.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu błędów lekarskich zarówno dla poszkodowanych jak i medyków czy podmiotów leczniczych wobec których kierowane są roszczenia pieniężne.

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy na zasadzie winy. Winę zaś można przypisać pracodawcy wtedy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien czuwać, by pracownik dopuszczony do pracy na określonym stanowisku był odpowiednio przeszkolony z zasad bhp, a także by szkolenia były aktualne, a potwierdzające je dokumenty znajdowały się w aktach osobowych pracownika.

Ponadto pracodawca powinien dbać, by praca została zorganizowana prawidłowo, by uniknąć ryzyka wypadku. Powinien także rozpoznawać realnie istniejące zagrożenia przy wykonywaniu pracy oraz niwelować je by uniknąć narażenia na szwank życia pracownika i uniknąć uszkodzenia ciała.

Kancelaria prowadzi sprawy zarówno o zapłatę w imieniu poszkodowanych pracowników jak i reprezentuje pracodawców wobec których kierowane są roszczenia pieniężne.

Odszkodowania majątkowe

Analizujemy roszczenia wysnuwane zarówno w związku z wypadkami dnia codziennego, takimi jak nieszczęśliwe w skutkach potknięcie na nierównym chodniku, zalanie sąsiedniego mieszkania czy nawet ukąszenie przez domowe zwierzę.

Doradzamy także w bardziej złożonych sprawach takich jak wadliwie wykonane remonty i budowy budynków, szkody wyrządzone przez dewelopera w związku z niewłaściwym wykonaniem inwestycji czy utrata wartości nieruchomości wskutek zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.
Reprezentujemy przedsiębiorców i prowadzimy spory o odszkodowania w związku z utraconymi w działalności gospodarczej korzyściami.
Prowadzimy sprawy o odszkodowania za przewlekłość prowadzonych postępowań sądowych lub administracyjnych.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Stosownie do treści ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej. Obowiązkiem turysty jest zaś niezwłoczne zawiadomienie organizatora o niezgodnościach świadczeń z umową.

Mają Państwo prawo do żądania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną w wysokości odpowiedniej do stopnia niewykonania przez biuro turystyczne umowy, a także prawo do odszkodowania za zmarnowany w związku z niedogodnościami urlop. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania pomocna jest tzw. tabela frankfurcka, która wśród niedogodności zasługujących na rekompensatę wyszczególnia m.in. niedostatki zakwaterowania, wyżywienia, obsługi hotelowej czy transportu.

Kancelaria wielokrotnie pomogła klientom, którzy mieli zastrzeżenia do sprzedanych im zagranicznych wycieczek.
Analizujemy także zasadność roszczeń w związku z opóźnionymi lub odwołanymi rejsami samolotowymi.

Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste to wyodrębnione w nauce prawa szczególnie chronione dobra przysługujące osobom fizycznym oraz prawnym. Katalog dóbr osobistych jest otwarty i są to m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania czy niewskazane wprost w przepisach prawo do prywatności czy kultu pamięci o zmarłej osobie.

Naruszenia dóbr osobistych stanowią nasilający się problem w związku z postępującą cyfryzacją oraz zwiększaniem się kanałów dzięki którym można naruszenie upowszechnić.

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Każdy, czyje dobro osobiste zostało naruszone może domagać się zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków np. w postaci pisemnych i publicznych przeprosin. Poszkodowany może także domagać się zadośćuczynienia pieniężnego dla siebie lub zapłaty odpowiedniej kwoty na wskazany przez siebie cel społeczny.

Kancelaria po analizie sprawy przedstawi Klientowi najefektywniejsze sposoby ochrony dóbr osobistych oraz doradzi w przedmiocie uzyskania odszkodowania.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...