Podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego – zakres usług adwokata

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku, mogą dotyczyć zarówno kwestii dot. zgromadzenia informacji i dokumentów stwierdzających wielkość schedy spadkowej czy majątku wspólnego, jej wartość, czy też mogą dotyczyć ustalenia, w jaki sposób dany majątek może zostać podzielony, z korzyścią dla Klienta.

Podział majątku – rodzaje prowadzonych spraw

Sprawy o podział majątku w wyniku spadku

Postępowanie o dział spadku wymaga niekiedy uprzedniego przeprowadzenia podziału majątku wspólnego małżonków, z którego jeden zmarł. Takie działanie jest niezbędne celem ustalenia masy spadkowej spadkodawcy. Podział majątku wspólnego małżonków odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku rozwodu. Dobry adwokat może okazać się nieocenioną pomocą przy ustalaniu, który ze składników majątku jest wspólny, który należy zaś do majątku odrębnego i w całości należy do schedy spadkowej.

Warto zwrócić także uwagę na fakt, że  rozdzielność majątkowa ustanowiona za życia małżonka może nie ułatwić ustalenia schedy spadkowej po zmarłym małżonku. Nierzadko pojawia się spór co do tego, w jakim zakresie majątek małżonków jest wspólny, w jakim zaś powstał po ustaleniu rozdzielności majątkowej i w całości podlega dziedziczeniu. Kancelaria adwokacka może działać na etapie postępowania sądowego w sprawach o podział majątku zwłaszcza wtedy, gdy spadkobiercy mają różne stanowiska co do wielkości udziałów w majątku (w grę może  wchodzić majątek przekazany na podstawie testamentu jednej osobie z grona spadkobierców ustawowych), czy też jaka część schedy spadkowej stanowi majątek wspólny z drugim, pozostałym przy życiu małżonkiem.

Prawo spadkowe, w zależności od osób, będących spadkobiercami ustawowymi czy testamentowymi przewiduje różną wysokość udziałów w spadku, w zależności od pozycji danego spadkobiercy. Może się okazać, w wyniku działu spadku, cały majątek spadkowy przypadnie jednej osobie, z obowiązkiem spłaty reszty spadkobierców. Zniesienie współwłasności wynikającej z dziedziczenia może polegać także na fizycznym podziale rzeczy pomiędzy spadkobiercami. Usługi prawne Kancelarii w takim przypadku mogą polegać na ustaleniu, jeszcze na etapie przedsądowym, jaki sposób działu będzie dla Klienta najbardziej korzystny – czy otrzymanie spłaty, czy może przejęcie na własność określonych składników masy spadkowej.

Prowadzenie spraw o podział majątku w wyniku rozwodu

Co do zasady, małżonków, od chwili zawarcia związku małżeńskiego, obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Nasza Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy rozwodowe, w których przede wszystkim małżonkowie dążą do zakończenia małżeństwa, niemniej jednak, zdarzają się sytuacje, gdy małżonkowie chcą załatwić podział majątku  już w sprawie rozwodowej. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku wspólnego, jak również gdy nie ma sporu co do tego, jaki jest skład majątku wspólnego.

Prawo rodzinne przewiduje, że co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Każdy z małżonków może, z ważnych powodów żądać by jego udziały w majątku wspólnym były większe, aniżeli drugiego małżonka. Wykazanie przed sądem tych istotnych okoliczności może wymagać wsparcia adwokata.

Wspólność małżeńska, powstała w wyniku małżeństwa, nie powoduje jednak, że majątek, który małżonek wniósł ze sobą do małżeństwa staje się majątkiem wspólnym. W przypadku małżeństw z długoletnim stażem ustalenie, jaka część majątku jest majątkiem wspólnym, a jaka majątkiem odrębnym (m.in. pochodzącym sprzed zawarcia małżeństwa), wymaga niekiedy pogłębionej analizy dokumentów przedstawionych przez Klienta.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...