Sprawy cywilne – adwokat Wodo Łódź

Adwokat Sprawy cywilne – Wodo Łódź

Zakres usług prawnych

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem spraw przed sądem, ale także sporządzaniem opinii prawnych na etapie postępowania przedsądowego. Adwokat prowadzący sprawę ma za zadanie nie tylko sporządzać odpowiednie dokumenty w sprawie, ale przede wszystkim – dążyć do jak najszybszego zakończenia postępowania, z korzyścią dla Klienta. Dzięki pomocy adwokata świadczącego takie usługi prawne przed wdaniem się w spór, nasi Klienci mogą z sukcesem rozwiązać tak powszechne problemy jak sprawy o zapłatę bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego z zakresu spraw cywilnych.

Ochrona praw lokatorów a ochrona własności wynajmującego

Spory pomiędzy właścicielami nieruchomości a lokatorami to tematy często poruszane w naszej Kancelarii Adwokackiej. Pierwszym sposobem, by uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości, jest prawidłowe sporządzenie umowy najmu. Skorzystanie z fachowej pomocy przed zawarciem z lokatorem umowy, czy przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z właścicielem pozwala na unormowanie stosunku prawnego w taki sposób, by każda ze stron miała możliwość ochrony swojego interesu. Należy przy tym pamiętać, że umowa najmu to nie tylko postanowienia w niej zawarte, ale też szereg przepisów prawa cywilnego, w tym Ustawy o ochronie praw lokatorów. Nieznajomość uprawnień oraz obowiązków przez którąkolwiek ze stron tego stosunku prawnego może spowodować nawet nienależyte wykonanie umowy, powodujące powstanie po stronie roszczeń wobec drugiej strony.

Zniesienie współwłasności

Częsty jest przypadek, że jedna rzecz,  zwłaszcza nieruchomość jest własnością kilku osób. Na tym polega współwłasność. Zasady współposiadania rzeczy wspólnej i współdziałania współwłaścicieli regulują przepisy prawa cywilnego – jest to prawo rzeczowe. Zwykle w interesie współwłaścicieli jest uwolnienie się z zależności od woli innych osób w zakresie władania udziałem w rzeczy wspólnej. Sposobem dla uzyskiwania takiego celu jest zniesienie współwłasności: umownie i  w postępowaniu sądowym.  Ten pierwszy sposób jest aktualny niezwykle rzadko, ponieważ wymaga zgodnego wniosku wszystkich zainteresowanych,  a najczęściej interesy współwłaścicieli są rozbieżne. W takiej sytuacji pozostaje do dyspozycji tylko droga sądowa. Pomoc prawna w takich sprawach należy do tych bardziej skomplikowanych, w szczególności gdy dotyczy nieruchomości. Priorytetem jest podział fizyczny jeżeli jest dopuszczalny. Zależy to od wielu czynników np. ukształtowania terenu, dostępu do drogi publicznej, postanowień planu zagospodarowania przestrzennego itp. W sprawie o zniesienie współwłasności sąd dokonuje rozliczeń nakładów na nieruchomość, pobranych pożytków, kosztów utrzymania, których w innej sprawie dochodzić już nie można. Jeżeli w wyniku podziału współwłaściciele uzyskują część rzeczy nie odpowiadające wielkości ich udziałów różnice wyrównuje się dopłatami.

Nabycie własności przez zasiedzenie

Nabycie prawa własności przez zasiedzenie może dotyczyć ruchomości i nieruchomości. Zasadnicza różnica to termin posiadania, po upływie którego następuje nabycie własności. W przypadku ruchomości to 3 lata. Jeżeli zaś chodzi o nieruchomość to 20 albo 30 lat. Różnica wynika ze złej lub dobrej wiary posiadacza. Jeżeli posiadacz jest przekonany, ze włada swoim mieniem, a tylko stan prawny nie został uregulowany jest posiadaczem w dobrej wierze (20 lat). Jeżeli zaś ma świadomość, że  włada cudzą nieruchomością lub jej częścią jest posiadaczem w złej wierze. (30 lat). Wykazanie tych okoliczności niekiedy nastręcza wielu problemów – w takim przypadku, nieodzowna może okazać się pomoc prawna adwokata. Zaznaczyć przy tym trzeba, że posiadanie bez względu na to czy w dobrej wierze czy  w złej wierze musi być samoistne, czyli – innymi słowy – właścicielskie. Chodzi tu o władanie nieruchomością jak właściciel. W przypadku ruchomości nabycie prawa własności przez posiadanie rzeczy w złej wierze jest niedopuszczalne.

 Naruszenie dóbr osobistych

Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi specjalizuje się w sprawach z dziedziny prawo cywilne – ochrona własności, w tym także ochrona własności intelektualnej, jak również związanymi z nimi różnego rodzaju naruszeniami dóbr niematerialnych, w postaci dóbr osobistych. Adwokat specjalizujący się w tego rodzaju sprawach w pierwszej kolejności przeprowadza dogłębną analizę przedstawionej przez Klienta sprawy – ustala, z jakiego rodzaju naruszeniem ma do czynienia i jakie środki prawne przysługują jego Klientowi. Często sprawy takie wymagają nieszablonowego podejścia.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...