Prawo spadkowe – Adwokat Wodo Łódź

Adwokat prawo spadkowe – sprawy spadkowe – Wodo Łódź

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci. Niekiedy samodzielne zamknięcie wszystkich spraw spadkodawcy, w tym związanych ze schedą spadkową, może nastręczać Klientowi wielu trudności. Należy mieć także na uwadze, że spadkobiercy mogą mieć odmienne zdanie co do sposobu, w jaki należy przeprowadzić sprawy związane ze spadkiem. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci (dziedziczenie) na jedną lub kilka osób. Zasady dziedziczenia regulują przepisy prawa cywilnego w części obejmującej prawo spadkowe. Spadek to wszelkie dobra pozostawione przez spadkodawcę, ale także jego zobowiązania. Do długów spadkowych należą też koszty pogrzebu, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokajania roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów. Mnogość spraw spadkowych może powodować, że niezbędna będzie pomoc Kancelarii adwokackiej.

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w ustaleniu istotnych z punktu widzenia postępowania sądowego okoliczności sprawy. Pozwala to Klientowi na podjęcie decyzji, czy widzi możliwość polubownego unormowania kwestii spadkowych z pozostałymi spadkobiercami, czy też niezbędne będzie skierowanie odpowiedniego wniosku do sądu. Adwokat radzi także, w zależności od okoliczności sprawy, czy najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Klienta nie okaże się odrzucenie spadku w określonym przez prawo spadkowe terminie.

Zakres usług – prawo spadkowe

Usługi z zakresu prawa spadkowego obejmują szereg spraw, które mają na celu ochronę praw spadkobierców ustawowych i testamentowych. Do takich spraw należą: stwierdzenie niegodności dziedziczenia, zabezpieczenie spadku, sporządzenie wykazu inwentarza, sporządzenie spisu inwentarza, stwierdzenie nabycia spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, zarząd spadku nieobjętego, dział spadku, uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku. Kancelaria adwokacka zajmuje się wsparciem klientów w zakresie ww. spraw.

Sporządzanie testamentu

Kancelaria adwokacka w Łodzi udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego także w takich sprawach jak: doradztwo w zakresie sporządzania testamentów z objaśnieniem skutków ich sporządzania, możliwość zmiany lub odwołania, porady prawne w zakresie sporządzania zapisów zwykłych i windykacyjnych, czy wykonanie testamentów i zapisów.

W sprawach spadkowych niezbędne jest ustalenie, jak jest kolejność dziedziczenia. Ta informacja może pomóc klientowi w podjęciu decyzji, czy warto sporządzić a jeśli tak, to co wydarzy się w sytuacji, gdy z różnych przyczyn testament może okazać się nieważny. W takiej sytuacji, spadek jest dziedziczony według kolejności dziedziczenia ustawowego.

Sprawy spadkowe – Stwierdzenie nieważności testamentu

Stwierdzenie nieważności testamentu polega głównie na wykazaniu, że spadkodawca, który testament sporządził nie był zdolny do świadomego rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci wskutek choroby psychicznej., niedorozwoju umysłowego, albo innego nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych, albo też wskutek błędu lub pod wpływem groźby.

Nieważność testamentu może być zgłoszona w odpowiednim trybie do upływu 3 lat od daty dowiedzenia się o wadliwości sporządzenia testamentu.

Wykazanie ww. okoliczności, w szczególności w sytuacji upływu znacznego czasu od zgonu spadkodawcy, może wymagać wsparcia adwokata. W sytuacji, gdy testament zostanie skutecznie wzruszony, może okazać się, że dla spadkobierców ustawowych, termin na odrzucenie spadku już upłynął. Dojdzie w takiej sytuacji do nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprawy spadkowe – Wydziedziczenie spadkobiercy i niegodność dziedziczenia

Spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę ustawowego jeżeli spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się względem spadkodawcy lub najbliższej mu osoby umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo uporczywie nie dopełnia względem spadkobiercy obowiązków rodzinnych. Skutkiem dziedziczenia jest brak prawa do zachowku po zmarłym. Wydziedziczenie nie jest skuteczne jeżeli spadkodawca wybaczył uprawnionemu do zachowku.

Niegodność dziedziczenia może być stwierdzona przez sąd w sprawie wszczętej przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny, ale tylko w ciągu roku od daty dowiedzenia się o przyczynie niegodności. W sytuacji, gdy Klient przypuszcza, że jest możliwe uznanie spadkobiercy za niegodnego, powinien niezwłocznie podjąć działania, by wykluczyć go z kręgu spadkobierców, bowiem ww. termin jest nieprzywracalny.

Sprawy spadkowe – Przyjęcie i odrzucenie spadku

Spadek można przyjąć na dwa sposoby:

  • wprost, co się wiąże z odpowiedzialnością za długi spadkowe bez ograniczeń,
  • z dobrodziejstwem inwentarza, które skutkuje odpowiedzialnością za długi spadkowe do wysokości wartości majątku spadkowego.

Powzięcie decyzji w powyższej sprawie wymaga dokładnej analizy stanu majątku spadkodawcy oraz szczegółowych konsultacji skutków prawnych. Warto w takiej sytuacji udać się do adwokata, który pomoże ustalić, co wiąże się z określonym sposobem postępowania, a także jakie skutki będzie dane rozwiązanie nieść dla osób najbliższych Klientowi (jak np. przyjęcie czy odrzucenie spadku dla małoletnich dzieci Klienta).

Spadek można odrzucić zwłaszcza, jeżeli długi spadkodawcy przerastają wartość jego majątku. Odrzucenie może nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty dowiedzenia się, że jest się spadkobiercą.

W przypadku podjęcia błędnej decyzji możliwe jest uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Może to nastąpić tylko w postępowaniu sądowym. Spadkobierca, który odrzucił spadek traktowany jest jakby spadku nie dożył. W takiej sytuacji dziedziczą jego następcy (dzieci) chyba, że też odrzucili spadek.

Nabycie spadku oznacza dla spadkobiercy nie tylko nabycie aktywów spadku, ale także odpowiedzialność za długi spadkowe.

Sprawy spadkowe – Zrzeczenie się spadku

Spadku można się zrzec. Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia. W tym celu musi zawrzeć umowę ze spadkodawcą. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Zrzeczenie się spadku dotyczy zrzekającego się i jego zstępnych. Osoby takie są wyłączone od dziedziczenia, tak jakby nie dożyły spadku.

Zrzeczenia się dziedziczenia można odwołać. Jest to możliwe tylko poprzez kolejną umowę zawartą pomiędzy przyszłym spadkodawcą i zrzekającym się.

Sprawa z zakresu prawa spadkowego – Dział spadku.

Jeżeli spadek jest dziedziczony przez kilka osób zachodzi potrzeba dokonania jego działu. Dział może mieć formę umowną lub sądową. Umowną tylko wtedy, gdy spadkobiercy są w stanie przedstawić zgodny wniosek. Jeżeli jednak występuje kolizja interesów zachodzi konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. We wniosku należy podać majątek, który ma być przedmiotem działu. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość należy przedstawić dowody stwierdzające prawo własności spadkodawcy. Dowody własności to akty notarialne, akty własności ziemi, odpisy ksiąg wieczystych i inne. Dobry adwokat może znacznie przyspieszyć pozyskanie ww. dokumentów przed wszczęciem postępowania sądowego, poprzez reprezentowanie Klienta w urzędach, mających je w dyspozycji.

Skład i wartość spadku podlegającemu podziałowi ustala sąd. Przed sądem rozstrzyga się także o istnieniu zapisów, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, a także nakładów poczynionych na spadek i spłaconych długów spadkowych. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o dziale spadku uczestnik postępowania nie może dochodzić wymienionych wyżej roszczeń.

Zachowek

Zachowek to świadczenie pieniężne, którego mogą domagać się małżonek, dzieci, wnuki i rodzice spadkodawcy, jeżeli spadkodawca powołał do spadku na podstawie testamentu inne osoby. Osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku jest spadkobierca testamentowy. Jeżeli polubowne załatwienie sprawy jest niemożliwe należy skierować do sądu powództwo przeciwko takiemu spadkobiercy. Można dochodzić zachowku również w sytuacji, gdy spadkodawca za życia darował przedmiot, który wchodziłby do spadku (np. mieszkanie) innej osobie niż spadkobierca ustawowy albo jednemu ze spadkobierców ustawowych. Roszczenie o zachowek przedawnia się po upływie 5 lat od ogłoszenia testamentu. Ustalenie wysokości udziału w spadku, jak również kręgu spadkobierców może niekiedy powodować trudność (w szczególności, gdy Klient nie ma kontaktu z rodziną, która mogłaby wchodzić w krąg spadkobierców ustawowych). w tej sytuacji, warto zasięgnąć opinii adwokata, który pomoże ustalić te okoliczności w konkretnym stanie prawnym.

Usługi prawne w Kancelarii WODO Łódź

Prawo cywilne

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi z zakresu prawa cywilnego zajmuje się nie tylko prowadzeniem ...

Obsługa firm

Zespół Kancelarii Adwokackich w Łodzi prowadzi obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych ...

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe są jednymi z bardziej powszechnych spraw, z jakimi na co dzień spotykają się nasi Klienci...

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego regulującego stosunki rodzinne oraz majątkowe...

Podział majątku

Porady prawne Kancelarii Adwokackiej w Łodzi w zakresie podziału majątku wspólnego, ale także działu spadku ...

Rozwody

Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa. Jeśli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego...

Prawo pracy + ZUS

Kancelaria adwokacka w Łodzi świadczy pomoc prawną w zakresie sporów wszczynanych z inicjatywy pracownika

Prawo karne

Nasz Zespół Kancelarii Adwokackich zajmuje się także pomocą prawną świadczoną na rzecz pokrzywdzonych...

Prawo budowlane

Oferujemy porady prawne dla prywatnych inwestorów, deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych...

Windykacja należności

Windykacja należności to szereg działań, których zadaniem jest odzyskanie długów przez wierzyciela...