Czym jest postępowanie układowe?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu wiele przedsiębiorstw może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej z powodu różnych czynników, takich jak spadek dochodów, nadmierne zadłużenie czy różnego rodzaju zmiany na rynku. W takich sytuacjach postępowanie układowe może okazać się skutecznym narzędziem umożliwiającym przedsiębiorstwom odzyskanie płynności finansowej i uniknięcie upadłości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest postępowanie układowe oraz jakie są jego główne cechy.

Postepowanie układowe – co to takiego?

Postępowanie układowe jest uważane za najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy odpowiednio wcześnie zdiagnozowali swoje problemy finansowe. W omawianym postępowaniu najistotniejsze jest wypracowanie układu między dłużnikiem a wierzycielami, który będzie korzystny dla oby stron.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie układowe:

  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności,
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Etapy postępowania układowego

Do etapów procedury postępowania układowe go możemy zaliczyć:

  • złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego,
  • rozpoznanie wniosku przez sąd i wydanie postanowienia o otwarciu postępowania,
  • rozpoczęcie postępowania układowego, sporządzenie oraz złożenie sędziemu-komisarzowi niezbędnych dokumentów,
  • zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem,
  • rozpoznanie przez sąd układu (w razie przyjęcia go przez wierzycieli),
  • zakończenie postępowania układowego.

Gdzie złożyć wniosek o otwarcie postępowania układowego?

Wniosek o otwarcie postępowania układowego składa się do sądu, który to rozpoznaje wspomniany wniosek na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni.

Co musi zawierać wniosek o otwarcie postępowania układowego?

We wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik uprawdopodabnia zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym

W postępowaniu układowym sąd każdorazowo, w postanowieniu o otwarciu postępowania, powołuje nadzorcę sądowego.

Zgodnie z przepisami regulującymi omawiane postępowanie, w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy ma obowiązek sporządzenia i złożenia sędziemu-komisarzowi:

  • planu restrukturyzacyjnego uwzględniającego propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
  • spisu wierzytelności.

Z regulacji wynika, że nadzorca sądowy nie może stworzyć planu restrukturyzacyjnego wbrew przedstawionym przez dłużnika propozycjom restrukturyzacji nawet wówczas, gdyby się z tymi propozycjami nie zgadzał. Jeżeli nadzorca sądowy nie akceptuje propozycji restrukturyzacji przedstawionych przez dłużnika, powinien wyrazić to w opinii składanej na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem (A. Hrycaj [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III, red. P. Filipiak, LEX/el. 2023, art. 280).

 

Stan prawny: marzec 2024 r.

Fot.: pexels.com