Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe to jedno z kluczowych alternatyw dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W obliczu zawirowań gospodarczych, zwłaszcza takich jak kryzysy czy nagłe zmiany na rynku, wiele firm może potrzebować szybkiego wsparcia, aby odzyskać płynność finansową i uniknąć bankructwa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej uproszczonej restrukturyzacji, tj. jednemu z postępowań restrukturyzacyjnych, analizując jego istotę oraz korzyści, jakie może przynieść dla przedsiębiorstw w potrzebie.

Czym jest przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z 4 rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych i umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Uproszczona restrukturyzacja może być prowadzona, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Co powinien zawierać wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Zgodnie z przepisami ustawy – prawo restrukturyzacyjne, wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego powinien zawierać m.in.:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres;
 • NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;
 • propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu;
 • sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
 • wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym przedstawieniem podstawy sporu;
 • sumę wierzytelności spornych.

Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnik udziela sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych wyjaśnień, udostępnia dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz umożliwia nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem dłużnika, w szczególności z jego księgami rachunkowymi.

Uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowienie zarządcy

Sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę, jeżeli:

 • dłużnik, chociażby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego pokrzywdzenia w przyszłości;
 • oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania układu lub dla dłużnika ustanowiono kuratora;
 • dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego, w szczególności nie złożył w wyznaczonym przez sędziego-komisarza terminie propozycji układowych zgodnych z prawem.

Zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Oznacza to, iż dłużnik już z dniem otwarcia tegoż postępowania, zyskuje ochronę swojego majątku przed egzekucją.

Koszty wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Zgodnie z przepisami, opłata sądowa od wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wynosi 1000 zł.

Podsumowanie

Przyspieszone postępowanie układowe niewątpliwie stanowi sprawną i efektywną ścieżkę do restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Pozwala na szybkie podjęcie działań mających na celu przywrócenie płynności finansowej i zawarcie układu z wierzycielami, który umożliwi spłatę zobowiązań w sposób elastyczny i dostosowany do aktualnej sytuacji finansowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć trudności finansowych i kontynuować swoją działalność z nową energią i optymizmem.

 

Stan prawny: kwiecień 2024 r.

Fot.: unsplash.com