Czym jest zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli?

W procesie upadłościowym, zarówno zgromadzenie wierzycieli, jak i rada wierzycieli odgrywają istotne role w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących majątku dłużnika i sposobu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się bliżej tym dwóm instytucjom w postępowaniu upadłościowym.

Zgromadzenie wierzycieli – czym jest i kto w nim uczestniczy?

Jak sama nazwa wskazuje, zgromadzenie wierzycieli jest tzw. spotkaniem wierzycieli, na którym to wierzyciele podejmują uchwały związane z np. z głosowaniem nad układem.

W zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć z prawem głosu wierzyciele, których wierzytelności zostały uznane. Wierzyciele głosują z sumą wierzytelności umieszczoną na liście wierzytelności.

Sędzia-komisarz na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu upadłego może dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzyciela, którego wierzytelność uzależniona jest od warunku zawieszającego lub jest uprawdopodobniona. Stosownie do okoliczności sędzia-komisarz oznacza sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela.

Kto zwołuje i przewodniczy zgromadzeniu wierzycieli?

Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz:

  • jeżeli według przepisów ustawy wymagane jest podjęcie uchwały zgromadzenia,
  • na wniosek przynajmniej dwóch wierzycieli mających łącznie nie mniej niż trzecią część ogólnej sumy uznanych wierzytelności,
  • w innych przypadkach, gdy uzna to za potrzebne.

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nie kto inny jak sędzia-komisarz. Z przebiegu zgromadzenia sporządza się protokół.

W jaki sposób sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli?

Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli przez obwieszczenie, w którym wskazuje termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania.

W przypadku odroczenia zgromadzenia wierzycieli, sędzia-komisarz podaje obecnym do wiadomości nowy termin i miejsce zgromadzenia; w takim przypadku nie dokonuje się ponownego obwieszczenia. Oddany poprzednio głos wierzyciela, który nie stawił się na odroczonym zgromadzeniu wierzycieli, zachowuje moc i jest uwzględniany przy obliczaniu wyników głosowania, jeżeli na tym zgromadzeniu poddane pod głosowanie są te same uchwały lub uchwały korzystniejsze dla wierzycieli.

Uchwały zgromadzenia wierzycieli

Uchwały zgromadzenia wierzycieli zapadają bez względu na liczbę obecnych, większością głosów wierzycieli mających przynajmniej piątą część ogólnej sumy wierzytelności przypadających wierzycielom uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.

Czym jest rada wierzycieli?

Rada wierzycieli jest organem, w którego skład wchodzą wierzyciele danego dłużnika. Organ ten jest popularny w przypadku bardzo dużej ilości wierzycieli w danym postępowaniu.

Radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. Sędzia-komisarz odwołuje także członka rady wierzycieli na jego wniosek.

Czym zajmuje się rada wierzycieli?

Rada wierzycieli udziela pomocy syndykowi, kontroluje jego czynności, bada stan funduszów masy upadłości, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli tego zażąda sędzia-komisarz lub syndyk. Przy wykonywaniu obowiązków rada wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli.

Rada wierzycieli może również żądać od upadłego oraz syndyka wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty dotyczące upadłości w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa.

Skład rady wierzycieli

Rada wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców powoływanych spośród wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania. Rada wierzycieli może składać się z trzech członków, jeżeli liczba wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania jest mniejsza niż siedem. Sędzia-komisarz może odwołać członków rady wierzycieli, którzy nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Odwołany prawomocnie członek rady wierzycieli nie może być ponownie powołany.

Jakie działania wymagają zgody rady wierzycieli?

Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają następujące czynności:

  • dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości;
  • odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości;
  • sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości;
  • zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  • uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego.

 

Stan prawny: maj 2024 r.

Fot.: unsplash.com