Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego dnia 05.02.2005 r. (ustawa z dnia 02.07.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804)). Podstawowym celem ww. procesu jest wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa pozostającego w ruchu, w celu zaspokojenia wierzycieli, poza postępowaniem upadłościowym.

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa – komu przysługuje?

Uprawnienie do żądania wszczęcia egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa przysługuje wierzycielom, a także samemu dłużnikowi. Celem wprowadzenia omawianej instytucji było, co do zasady, usprawnienie postępowania egzekucyjnego wobec przedsiębiorców.

Przedsiębiorca oraz przedsiębiorstwo

Egzekucja przed sprzedaż przedsiębiorstwa, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowana wobec przedsiębiorcy oraz całości jego działalności.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, za przedsiębiorcę uważamy osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo natomiast jest  zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściwość sądu

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa należy do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się siedziba przedsiębiorstwa dłużnika. Sprawę egzekucyjną prowadzi się w wydziale cywilnym sądu.

Wniosek wierzyciela

Wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa, co do zasady, następuje po rozpoznaniu wniosku wierzyciela. Sąd, wydając postanowienie, orzeka o dopuszczalności przeprowadzenia egzekucji omawianym sposobem, a kolejno dokonuje zajęcia przedsiębiorstwa dłużnika.

Zarząd przymusowy

Wydając postanowienie o wszczęciu egzekucji, sąd ustanawia zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem. Zarządca niezwłocznie sporządzi bilans przedsiębiorstwa dłużnika.

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa – wpis do księgi wieczystej

Postanowienie o wszczęciu egzekucji sąd przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa. Sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej z urzędu dokonuje wpisu o wszczęciu egzekucji albo składa postanowienie do zbioru dokumentów. Ponadto sąd zarządza zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu egzekucji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Środek zaskarżenia

Na postanowienie sądu o wszczęciu egzekucji przez sprzedaż służy zażalenie.

Podsumowanie

Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa może być trudnym doświadczeniem zarówno dla właścicieli, pracowników, jak i kontrahentów. Dlatego kluczowe jest prowadzenie firmy w sposób odpowiedzialny, regularne monitorowanie stanu finansowego i terminowa spłata zobowiązań. W przypadku pojawienia się problemów finansowych, warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji i uniknąć egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że dbanie o stabilność finansową przedsiębiorstwa to kluczowy element sukcesu biznesowego.

 

Stan prawny: luty 2024 r.

Fot.: unsplash.com