Jak sporządzić ważny testament? Jak wydziedziczyć spadkobiercę?

Wśród najpopularniejszych form sporządzenia testamentu wyróżniamy oświadczenie woli przed notariuszem lub spisanie jej własnoręcznie (tzw. testament holograficzny). Jeśli decydują się Państwo na samodzielne sporządzenie testamentu, muszą Państwo pamiętać o zasadniczych elementach, które gwarantują ważność testamentu.

By testament był ważny:

– musi w całości zostać napisany odręcznie przez spadkodawcę; nie jest możliwy wydruk ani maszynopis jakiegokolwiek fragmentu testamentu,

– musi być zaopatrzony w własnoręczny podpis spadkodawcy. Podpis musi znajdować się pod tekstem testamentu; wszystkie rozporządzenia testamentowe wpisane poniżej podpisu są nieważne i nie są testamentem,

– może być sporządzony i podpisany tylko przez jedną osobą – samego spadkodawcę; nie jest możliwe w jednym testamencie ujęcie woli dwóch spadkodawców,

– powinien wskazywać datę jego sporządzenia.

Jeśli nie ujmą Państwo w testamencie osób najbliższych, mogą one domagać się od powołanego spadkobiercy tzw. zachowku. By pozbawić osoby najbliższe prawa do domagania się zachowku, konieczne jest wydziedziczenie ich w testamencie.

Skuteczne wydziedziczenie musi wskazywać choć jedną z trzech ustawowych podstaw, tj. uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się przestępstwa umyślnego przeciwko życiu, zdrowiu, wolności wobec spadkodawcy albo jednej z najbliższych  mu osób albo rażącej obrazy czci czy też uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Spadkodawca musi wskazać argumenty dla których zdecydował się wydziedziczyć członków rodziny. Zaleca się, by spadkodawca dokładnie opisał swoją motywację. Przyczyny wydziedziczenia mogą być bowiem badane przez sąd w procesie o zapłatę zachowku. Jeśli sąd uzna, iż przyczyny te były nierzeczywiste albo dane zachowanie uprawnionego do zachowku nie wypełnia znamion ustawowych, wydziedziczenie może zostać uznane za nieważne. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest wyjątkowo bogate.

Jeśli rozważają Państwo sporządzenie testamentu i mają wątpliwości co do prawidłowości planowanych rozrządzeń majątkiem celowe byłoby zasięgnięcie porady adwokata.