Jakie warunki trzeba spełnić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie dla osób fizycznych, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Aby jednak skorzystać z tej instytucji, dłużnik musi spełnić pewne warunki.

Warunki upadłości konsumenckiej

Przede wszystkim, upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej (w tym nierejestrowanej) oraz nie odpowiadają za zobowiązania spółek prawa handlowego. Przyjmuje się, że niewypłacalność dłużnika musi trwać co najmniej trzy miesiące. Co ważne, dziś przyczyny niewypłacalności mogą być nawet zawinione przez samego zainteresowanego ogłoszeniem upadłości. Wcześniej wina w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności nie pozwalała na oddłużenie w postępowaniu sądowym.

Wniosek i zakres upadłości

Po spełnieniu opisanych wyżej, wstępnych kryteriów, osoba fizyczna winna złożyć wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. We wniosku tym musi ujawnić wszystkich znanych sobie wierzycieli. Należy przy tym pamiętać, że upadłością konsumencką nie mogą być objęte takie zobowiązania jak m. in. alimenty, renty stanowiące odszkodowanie, orzeczone przez sąd kary grzywny, zadośćuczynienia, nawiązki, zobowiązania do naprawienia szkody czy te umyślnie nieujawnione, jeśli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Pozostałe, jak dla przykładu pożyczki, kredyty, zaległości w ZUS czy rachunkach czynszowych lub za media – będą przedmiotem upadłości.

Rola syndyka i ochrona dłużnika

W toku postępowania zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje syndyk. Wszystko po to, by z uzyskanych w ten sposób środków uregulować zobowiązania finansowe. Gdy majątek dłużnika ulegnie już likwidacji, sąd wyda plan spłaty wierzycieli, określający zakres i termin spłaty pozostałych zobowiązań. Rzadko dochodzi przy tym do ich całkowitego umorzenia. Ogłoszenie upadłości wstrzymuje jednak dalsze naliczenie odsetek, zawiesza postępowania egzekucyjne i blokuje możliwość wszczynania nowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Stan prawny: czerwiec 2024 r.
Zdjęcie: pexels.com