Kiedy sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest procesem, który ma na celu przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację jego zadłużenia. Jednak nie zawsze proces ten kończy się sukcesem, a sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. W tym artykule przyjrzymy się sytuacjom, w których sąd może zdecydować o umorzeniu postępowania oraz jakie są tego konsekwencje dla dłużnika i wierzycieli.

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się z dniem uprawomocnienia się, a nie tylko wydania postanowienia o umorzeniu postępowania. Dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu odpadają skutki restrukturyzacji, takie jak zakaz egzekucji lub zakaz wypowiadania niektórych umów (P. Filipiak [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III, red. A. Hrycaj, LEX/el. 2023, art. 325).

Kiedy sąd obligatoryjnie umorzy postępowanie restrukturyzacyjne?

Zgodnie z art. 325 ust. 1 ustawy – prawo restrukturyzacyjne, sąd obligatoryjnie umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli:

  • prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli;
  • dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli;
  • układ nie został przyjęty;
  • uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Kiedy sąd może, ale nie musi umorzyć restrukturyzację?

Sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne w dwóch przypadkach, tj.:

  • jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany,
  • jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli.

Inne przesłanki umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

Sąd umorzy postępowanie restrukturyzacyjne również w innych przypadkach, tj.:

  • umorzy przyspieszone postępowanie układowe w przypadku stwierdzenia, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem,
  • umorzy postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni,
  • umorzy postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Podstawa umorzenia dotyczy również zdolności do wykonywania zobowiązań niepieniężnych. Dłużnik po otwarciu postępowania musi dysponować odpowiednimi zasobami do realizacji świadczeń niepieniężnych (P. Filipiak [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III, red. A. Hrycaj, LEX/el. 2023, art. 326).

Sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne – co dalej?

Na postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

Podsumowanie

Umarzenie postępowania restrukturyzacyjnego może być wynikiem różnych czynników, które uniemożliwiają dłużnikowi osiągnięcie sukcesu w procesie restrukturyzacji. Dla dłużnika oznacza to utratę szansy na odzyskanie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez układ z wierzycielami. Dlatego też ważne jest, aby dłużnik i jego doradcy podjęli odpowiednie działania w celu uniknięcia umorzenia postępowania, takie jak rzetelna analiza finansowa, opracowanie skutecznego planu restrukturyzacyjnego i przestrzeganie warunków postępowania.

 

Stan prawny: kwiecień 2024 r.

Fot.: unsplash.com