Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to takiego?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to system teleinformatyczny, który funkcjonuje w Polsce od 1 grudnia 2021 r. Powyższą instytucję regulują przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Co do zasady, KRZ został wprowadzony przez prawodawcę jako ogólnodostępne i bezpłatne źródło na temat dłużników niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością oraz dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję.

Jakie dane znajdziemy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych należy do rejestrów jawnych, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem Internetu, tj. strony www.krz.ms.gov.pl.

W omawianym Rejestrze znajdziemy dane dot.:

  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki;
  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności;
  • osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie czynności podejmiemy poprzez portal KRZ?

Poprzez portal KRZ złożymy wnioski i pisma procesowe w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej! W KRZ odbierzemy również korespondencję dot. wyżej wymienionych postępowań oraz mamy możliwość przeglądania akt tychże postępowań.

Kto może trafić do KRZ?

Do Krajowego Rejestru Zadłużonych mogą trafić zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Może tak się stać w przypadku prowadzenia wobec ww. podmiotu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Jeżeli wobec danej osoby fizycznej lub prawnej toczyła się egzekucja sądowa lub administracyjna, informacja o powyższym może również pojawić się w KRZ.

Wpisu do KRZ może dokonać m.in. sąd, komornik, dyrektor oddziału ZUS czy naczelnik urzędu skarbowego.

 

Stan prawny: październik 2023 r.