Na czym polega postępowanie sanacyjne?

W dzisiejszych czasach, gdy rynek biznesowy jest narażony na różnorodne wyzwania ekonomiczne, wiele firm może napotykać trudności finansowe. W takich sytuacjach istnieją różne instrumenty prawne, które mogą pomóc przedsiębiorstwom przezwyciężyć te trudności i odzyskać płynność finansową. Jednym z takich instrumentów jest  postępowanie sanacyjne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym dokładnie jest postępowanie sanacyjne i jakie są jego główne cechy.

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne (inaczej nazywane również sanacją) jest jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych. Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 5 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Sanację uważa się za postępowanie najpełniej chroniące dłużnika przez egzekucją, jednocześnie ograniczające jego prawa do samodzielnego zarządzania swoim przedsiębiorstwem oraz majątkiem.

Działania sanacyjne

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

W postępowaniu sanacyjnym dłużnik może uzyskać ochronę przed egzekucją już na etapie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Odmienność postępowania sanacyjnego polega na tym, że w postępowaniu tym przewidziane są dalej idące działania, mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika przez częściową lub całkowitą realizację planu sanacyjnego w trakcie postępowania z możliwością:

  • wykorzystania instrumentów do redukcji zatrudnienia,
  • odstępowania od umów wzajemnych,
  • sprzedaży majątku dłużnika, w tym majątku obciążonego rzeczowo ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej,
  • uzyskania pomocy publicznej (A. Hrycaj [w:] Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. III, red. P. Filipiak, LEX/el. 2023, art. 3).

Etapy postępowania sanacyjnego

W ramach postępowania sanacyjnego możemy wyróżnić następujące etapy postępowania:

  1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania,
  2. Rozpoznanie wniosku przez sąd i otwarcie postępowania,
  3. Sporządzenie spisu wierzytelności i jego zatwierdzenie,
  4. Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i jego zatwierdzenie,
  5. Opracowanie propozycji układowych i poddanie ich pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli,
  6. Zatwierdzenie (bądź odmowa zatwierdzenia) układu przez sąd.

Postępowanie sanacyjne – przez kogo jest prowadzone?

Sanacja prowadzona jest przez zarządcę, pod nadzorem Sędziego-komisarza. Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny.

Ile trwa postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne nie jest ograniczone czasowo. Czas trwania będzie inny w każdym przypadku, zależny przede wszystkim od wielkości zadłużenia oraz planu na uzdrowienie przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Postępowanie sanacyjne jest skutecznym narzędziem, które może pomóc przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej odzyskać płynność finansową i uniknąć upadłości. Dzięki ochronie przed wierzycielami i możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji, postępowanie sanacyjne umożliwia przedsiębiorstwom szansę na dalszy rozwój i stabilność na rynku. Jednakże, aby proces ten był skuteczny, wymaga on współpracy między przedsiębiorstwem a sądem oraz odpowiedniego przygotowania planu sanacji, który będzie realistyczny i efektywny.

 

Stan prawny: marzec 2024 r.

Fot.: pexels.com