Opieka naprzemienna po rozwodzie – zalety i wyzwania

Opieka naprzemienna to model wychowawczy stosowany po rozwodzie, w którym dzieci mieszkają na zmianę z obydwoma rodzicami. Jest to alternatywa dla tradycyjnego modelu, gdzie dzieci mieszkają stale z jednym rodzicem, a drugi ma ograniczone prawo do kontaktów. Opieka naprzemienna niesie za sobą zarówno zalety, jak i wyzwania, które warto rozważyć, decydując o najlepszym rozwiązaniu dla dzieci po rozwodzie.

Opieka naprzemienna nad dziećmi

W polskim stanie prawnym możliwe jest orzeczenie przez sąd opieki naprzemiennej w sprawie rozwodowej. Poprzez opiekę naprzemienną rozumie się sytuację, w której opiekę nad wspólnymi dziećmi pozostawia się obojgu rodzicom.

W obecnym stanie prawnym sąd orzekający rozwód może zasadniczo, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności dotyczące dotychczasowego sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, orzec w dwojaki sposób o władzy rodzicielskiej. W pierwszej kolejności, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd może:

 • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie i jest ono zgodne z dobrem dziecka;
 • wobec braku takiego porozumienia, oczywiście także uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygnąć o sposobie jej wykonywania i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (J. Sasiak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, red. M. Fras, M. Habdas, LEX/el. 2023, art. 58).

Sąd podczas orzekania w sprawie władzy rodzicielskiej powinien każdorazowo kierować się dobrem dziecka oraz, pomimo porozumienia zawartego pomiędzy rodzicami dziecka, może samodzielnie ustalić zasady sprawowania opieki naprzemiennej oraz ustalić harmonogram widzeń z dzieckiem.

Przesłanki orzeczenia opieki naprzemiennej

W polskim ustawodawstwie brak jest definicji legalnej opieki naprzemiennej, a w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym brakuje np. przesłanek jej orzeczenia. W przypadku chęci wymienienia potencjalnych przesłanek orzeczenia opieki naprzemiennej musimy stosować się do dorobku polskiego orzecznictwa. Tym samym, ustanawiając opiekę naprzemienną sąd, co do zasady, uwzględnia:

 • wiek dziecka,
 • zdanie dziecka na temat formy potencjalnej opieki,
 • stosunek rodziców do wychowania dziecka,
 • zdolność rodziców do współpracy,
 • sytuację osobistą rodziców,
 • odległość dzielącą rodziców z m.in. szkołą czy zajęciami dodatkowymi, na które uczęszcza wspólne dziecko.

Co do zasady, przez orzeczeniem rodzaju opieki nad dzieckiem, sąd powinien skorzystać z opinii biegłego z zakresu psychologii.

Negatywnymi przesłankami orzeczenia opieki naprzemiennej może być konflikt pomiędzy rodzicami, stosowana w przeszłości przemoc psychiczna oraz fizyczna przez któregokolwiek z małżonków czy zamieszkiwanie rodziców w znacznej odległości od siebie.

Zalety opieki naprzemiennej

Do zalet opieki naprzemiennej możemy zaliczyć m.in.:

 • równy udział obojga rodziców – opieka naprzemienna pozwala na aktywne uczestnictwo obydwu rodziców w życiu dziecka. Dzieci mają możliwość budowania silnych i trwałych relacji zarówno z matką, jak i ojcem;
 • stabilność emocjonalna dzieci – badania wykazują, że dzieci, które mają równy dostęp do obydwu rodziców, często lepiej radzą sobie emocjonalnie. Czują się bardziej bezpieczne, stabilne i mają mniej problemów behawioralnych;
 • redukcja konfliktów między rodzicami – opieka naprzemienna może przyczynić się do zmniejszenia napięć między rodzicami. Podział odpowiedzialności i czasu z dziećmi może być bardziej sprawiedliwy, co zmniejsza ryzyko konfliktów;
 • lepsze zrozumienie ról rodzicielskich – w modelu naprzemiennym, obydwoje rodziców doświadczają pełni obowiązków rodzicielskich, co może prowadzić do lepszego zrozumienia i szacunku dla roli drugiego rodzica.

Wyzwania opieki naprzemiennej

Opieka naprzemienna niewątpliwie niesie za sobą szereg wyzwań, do których zaliczyć możemy m.in.:

 • potrzebę dobrej komunikacji – opieka naprzemienna wymaga skutecznej i stałej komunikacji między rodzicami. Konieczne jest planowanie i omawianie kwestii dotyczących wychowania dzieci, co może być trudne, zwłaszcza w kontekście niedawnych konfliktów rozwodowych;
 • wymóg stabilności i konsekwencji – dla dobra dzieci ważne jest, aby obydwa domy były dla nich równie stabilne i konsekwentne w kwestiach wychowawczych. Różnice w zasadach i stylu życia w domach rodziców mogą być źródłem stresu dzieci;
 • logistyczne wyzwania – opieka naprzemienna wiąże się z koniecznością częstej zmiany miejsca zamieszkania dzieci, co może być wyzwaniem logistycznym. Dzieci muszą dostosować się do życia w dwóch różnych domach, co wiąże się z potrzebą posiadania podwójnego wyposażenia, ubrań, zabawek itp.;
 • wpływ na stabilność edukacyjną i społeczną – częste zmiany miejsca zamieszkania mogą wpływać na edukację i życie społeczne dzieci. Należy rozważyć, jak opieka naprzemienna wpłynie na ich codzienne życie, w tym na dojazdy do szkoły, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i utrzymywanie przyjaźni.

Podsumowanie

Opieka naprzemienna to model, który może przynieść wiele korzyści dla dzieci i rodziców, ale wymaga także dużej dozy dojrzałości, planowania i współpracy między rodzicami. Kluczowe jest, aby decyzja o opiece naprzemiennej była podyktowana przede wszystkim dobrem dzieci i uwzględniała ich indywidualne potrzeby i preferencje.

 

Stan prawny: luty 2024 r.

Fot.: unsplash.com