Postępowanie o zatwierdzenie układu

W obliczu trudności finansowych, przedsiębiorstwa poszukują różnych rozwiązań, które pozwolą im na uniknięcie upadłości i powrót do stabilności finansowej. Jednym z takich mechanizmów jest postępowanie o zatwierdzenie układu, umożliwiające firmom renegocjację warunków spłaty zobowiązań i kontynuowanie działalności gospodarczej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega to postępowanie, kto może z niego skorzystać oraz jakie przynosi korzyści.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – co to takiego?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Uważane jest za najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne, w którym udział sądu jest marginalny.

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu oraz może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Omawiane postępowanie opiera się przede wszystkim na działaniach i inicjatywie dłużnika.

Nadzorca układu

Na czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik nie traci zarządu nad swoim przedsiębiorstwem. W celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik obowiązany jest zawrzeć umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu z nadzorcą układu. Jest to pierwszy krok w celu zawarcia omawianego układu.

Do zadań dłużnika oraz nadzorcy układu należy m.in. sporządzenie spisu wierzytelności bezspornych i spornych, wstępnego planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych, zbierania głosów wierzycieli nad układem oraz sporządzenie sprawozdania.

Ustalenie dnia układowego

Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego. Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Propozycje układowe

W toku postępowania o zatwierdzenie układu, wierzyciele otrzymują od dłużnika propozycje układowe, określające sposób restrukturyzacji ciążących na nim zobowiązań. Od odpowiedniego sformułowania propozycji układowych zależne jest w dużym stopniu powodzenie układu.

Po ustaleniu dnia układowego oraz złożeniu propozycji, nadzorca układu zbiera głosy wierzycieli. Co do zasady, wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego to postępowanie sądowe.

Wniosek o zatwierdzenie układu

W przypadku stwierdzenia przyjęcia układu, dłużnik wnosi do właściwego sądu rejonowego wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego.

Ochrona przed egzekucją

W postępowaniu o zatwierdzenie układu zakres ochrony dłużnika jest niewielki, bowiem na etapie przedsądowym dłużnik nie uzyskuje żadnej ochrony przed egzekucją, gdyż do zawieszenia postępowań egzekucyjnych dochodzi dopiero od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Podsumowanie

Postępowanie o zatwierdzenie układu stanowi cenne narzędzie dla przedsiębiorstw dążących do uniknięcia upadłości i przywrócenia stabilności finansowej. Dzięki możliwości negocjacji warunków z wierzycielami i zatwierdzeniu układu przez sąd, firmy mają szansę na nowy start. Postępowanie o zatwierdzenie układu podkreśla, że w sytuacjach kryzysowych kluczowa jest współpraca między dłużnikiem a wierzycielami, a prawo restrukturyzacyjne oferuje skuteczne mechanizmy ochrony interesów obu stron.

 

Stan prawny: marzec 2024 r.

Fot.: unsplash.com