Postępowanie restrukturyzacyjne – co to takiego?

W dzisiejszych czasach, kiedy niepewność ekonomiczna staje się w zasadzie normą, wiele firm może napotkać trudności finansowe. Zanim jednak przedsiębiorstwo będzie zmuszone ogłosić upadłość, powinno rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to postępowanie, który może pomóc przedsiębiorstwu w powrocie na ścieżkę stabilności finansowej, zapewniając jednocześnie ochronę przed wierzycielami. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym jest postępowanie restrukturyzacyjne, jakie są jego rodzaje oraz jakie przynosi korzyści.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem sądowym, którego celem jest uchronienie przedsiębiorstwa od bankructwa. Omawiany proces, co do zasady, umożliwia przedsiębiorstwom będącym w trudnej sytuacji finansowej restrukturyzację swoich zobowiązań w taki sposób, aby mogły kontynuować swoją działalność. Proces ten jest regulowany przez ustawę – prawo restrukturyzacyjne. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego firma ma możliwość negocjacji z wierzycielami warunków spłaty długów, co może obejmować m.in. odroczenie terminów płatności, umorzenie części długów lub zmianę warunków zawartych już umów.

Podkreślić należy, iż dłużnik, dzięki procesowi restrukturyzacji, otrzymuje kompleksową ochronę prawną. Mowa tu o ochronie przeciwegzekucyjnej oraz ochronie przeciwko rozwiązywaniu z dłużnikiem kluczowych umów. Dłużnik, dzięki przyjętemu planowi, może bez przeszkód ze strony wierzycieli prowadzić swoją działalność i skupić się na rentowności prowadzonego przedsiębiorstwa i spłacie wierzycieli.

Główny cel postępowania restrukturyzacyjnego

Zgodnie z przepisami, zasadniczym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

W polskim ustawodawstwie możemy wyróżnić 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, tj.:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Poniżej przedstawimy Państwu krótki opis każdego z ww. postępowań.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Omawiane postępowanie może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie oraz może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności oraz może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne

Ostatnie z omawianych postępowań, tj. postępowanie sanacyjne, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Do działań sanacyjnych możemy zaliczyć czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

W jaki sposób skorzystać z restrukturyzacji?

Zgodnie z przepisami, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.

Podkreślić należy, iż sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.

Korzyści postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne oferuje szereg korzyści, zarówno dla dłużnika, jak i wierzycieli, tj.:

  • dla dłużnika – główną korzyścią jest możliwość uniknięcia upadłości i kontynuacji działalności gospodarczej. Firma otrzymuje szansę na negocjacje z wierzycielami i restrukturyzację długów, co może przyczynić się do poprawy jej płynności finansowej i stabilności;
  • dla wierzycieli – choć postępowanie restrukturyzacyjne może wiązać się z pewnymi ustępstwami, np. odroczeniem terminów płatności, to wierzyciele mają większą szansę na odzyskanie należności od przedsiębiorstwa, które dzięki restrukturyzacji może kontynuować działalność i generować przychody.

Podsumowanie

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi cenny instrument prawny, który może pomóc przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej uniknąć upadłości i powrócić do stabilności ekonomicznej. Kluczem do sukcesu jest jednak szybkie podjęcie decyzji o jego zainicjowaniu oraz skuteczne przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami. Przedsiębiorstwa rozważające restrukturyzację powinny skonsultować się z np. doradcą restrukturyzacyjnym, aby upewnić się, że wybierają odpowiednią formę postępowania i maksymalizują swoje szanse na sukces.

 

Stan prawny: marzec 2024 r.

Fot.: pexels.com