POZYTYWNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – OBOWIĄZKI BHP

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje znowelizowana treść działu Kodeksu pracy, poświęconego obowiązkom Pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do końca roku 2018 co do zasady wszyscy pracownicy byli przez Pracodawcę objęci obowiązkowymi okresowymi szkoleniami w zakresie BHP. Wynikało to rygorystycznego wdrożenia dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Kodeks pracy nie rozgraniczał bowiem pracowników wedle charakterystyki wykonywanych przez pracownika czynności, a przeszkolenie obejmowało wszystkie stanowiska pracy.

W praktyce pojawiały się głosy, by wprowadzić przepisy, które zwolniłyby Pracodawców z obowiązku przeszkalania okresowego tych pracowników, którzy zajmują stanowiska na których ryzyko wypadku przy pracy jest najmniejsze, m.in. pracowników wykonujących prace biurowe.

Nowelizacja art. 2373 k.p. i następne dezaktualizuje obowiązek szkolenia okresowego pracowników administracyjno – biurowych, gdy działalność przez niego wykonywana w sposób przeważający należy do niższej bądź równej trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym w tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, przeprowadzonego przez pracodawcę, wynika inaczej.

Aktualizacja przepisów umożliwia pracodawców, których mowa powyżej, a zatrudniających do 50 pracowników, będzie mógł samodzielnie pełnić zadania służby BHP, co było dotychczas możliwe w przypadku pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.

Zmiany przyczynią się zarówno do obniżenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, jak również usprawnią organizację pracy.