PPK 2023 – obowiązek informacyjny pracodawców do 28.02.2023 r.

Dnia 1 kwietnia 2023 r. nastąpi automatyczny zapis pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejne automatyczne zapisy będą odbywać się co cztery lata.

Autozapis oznacza, że każdy pracownik pomiędzy 18 a 55 rokiem życia zostanie automatycznie zapisany przez pracodawcę do PPK, nawet jeśli uprzednio składał oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do programu. Dotychczasowe oświadczenie o rezygnacji traci ważność dnia 1 marca 2023 r.

Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia nie podlegają automatycznemu zapisowi w 2023 roku. Zostaną włączone do programu tylko na wniosek złożony do pracodawcy o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Jeśli pracownik nie chce przystępować do programu w 2023 roku, musi złożyć u pracodawcy ponownie oświadczenie o rezygnacji z przystąpienia do niego w terminach od 1 marca do dnia 31 marca 2023 roku.  Na wypadek uchybienia tego terminu, pracownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, przy czym rezygnacja obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona.

Raz złożona pracodawcy deklaracja o rezygnacji obowiązuje do momentu ponownego automatycznego zapisu (tj. do końca lutego 2027 r.).

Obowiązkiem pracodawcy w związku ze zbliżającym się automatycznym zapisem w 2023 r. jest:

  • poinformowanie pracowników, którzy do momentu, w którym będzie przekazywał tę informację – złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Informacja ta musi zostać przekazana tej kategorii pracowników do dnia 28 lutego 2023 r.

Obowiązek informacyjny nie obejmuje osób, które złożyły deklarację o rezygnacji, a przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 r.ż.

  • zawarcie w imieniu pracownika, który nie uczestniczył uprzednio w programie, umowy o prowadzenie PPK,
  • przekazanie do instytucji finansowej marcowych wpłat za uczestników PPK objętych tzw. ponownym autozapisem, którzy nie złożyli ponownie deklaracji o rezygnacji- w terminach od 1 do 17 kwietnia 2023 r.