Syndyk sprzeda dom mieszkalny Rydzynki k.Tuszyna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt V GUp 48/21 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie miejsko – wiejskiej Tuszyn, w miejscowości Rydzynki na którą składają się działki ewid. nr 188,189, 190, 220 w obrębie 0011 Rydzynki o powierzchni łącznej 0,3026ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni 177,935 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgi wieczyste nr ….. – za cenę nie niższą niż 330 000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

Nieruchomość z dostępem do drogi publicznej, ogrodzona, brama wjazdowa, furtka. Przyłącza: wodociągi: sieć, energia el: sieć, szambo: lokalne, teletechniczne: sieć. Budynek murowany. Piwnica. Na parterze: 2 pokoje, 2 łazienki, kuchnia, 2 korytarze. Piętro: 3 pokoje, łazienka, korytarz. Ogólny stan techniczny budynku: średni.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2024 r. bezpośrednio (do godz. 15.00) lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 33 000 zł (trzydziestu trzech tysięcy złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl, telefonicznie lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 330000 PLN

Termin przetargu: 29/04/2024

95-080 Rydzynki

Łódź