Nieruchomość w Łodzi (ul. Pabianicka) na sprzedaż

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 1/21 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, znajdującej się przy ul. Pabianickiej, gmina Łódź – Górna, powiat m. Łódź, powierzchnia 2668 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/ . . . . . . . . . . . – za cenę nie niższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

Nieruchomość niezabudowana. Częściowo utwardzona kostką i płytami betonowymi. Ogrodzona, z dostępem do drogi publicznej. Brak ograniczeń w zagospodarowaniu.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej, obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 1 lipca 2024 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data nadania przesyłki na adres syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 120.000,00 zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka bartosz.zacharek@adwokatura.pl

Cena: 1200000 PLN

Termin przetargu: 01/07/2024

ul. Pabianicka Łódź

Łódź