Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości produkcyjnej z budynkami

Syndyk masy upadłości „Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Serwisowego FARMA – TECH” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kutnie, ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do dłużnika prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek ….. wraz z prawem własności trwałych naniesień, położonych w Kutnie przy ul. Rychtelskiego …., dla których Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr ………- za cenę nie niższą niż 1.300.000, 00 zł netto (jeden milion trzysta tysięcy złotych).

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu wynosi 1.134.000, 00 zł (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące złotych) i jest ceną netto. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili podpisania umowy sprzedaży, przy czym aktualna stawka wynosi 23 %.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 113 400 zł (sto trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/ 100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 25.03.2024 r. na rachunek bankowy masy upadłości.

O zachowaniu terminu do wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku masy upadłości.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygrał konkurs, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, w tym nie dokonując zapłaty ceny.Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone, zostaną zwrócone przez syndyka bez odsetek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku zakończenia przetargu w inny sposób niż poprzez dokonanie wyboru oferty. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

Oferty na piśmie należy składać w Kancelarii syndyka w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r do godziny 15:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenie Konkurs na zakup użytkowania wieczystego FARMA – TECH”

O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej doręczenia do Kancelarii syndyka.

Oferta musi zawierać:
a) dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, adresu oraz formy prawnej oferenta;
b) oferowaną cenę netto zakupu przedmiotu przetargu opisanego w § 1, wyrażoną liczbowo i słownie.
c) własnoręczny podpis składającego ofertę (osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta).

Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty wykazujące, że osoba (osoby), która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest uprawniona do jego reprezentacji;
b) oświadczenie oferenta lub osoby reprezentującej oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także iż zapoznał się z przedmiotem konkursu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń do jego stanu fizycznego i prawnego.

Otwarcie ofert i wybór oferty odbędą się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od terminu składania ofert.

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa wysokość oferowanej ceny. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Cena wynikająca z wybranej oferty wraz z podatkiem od towarów i usług muszą być w całości zapłacone przed zawarciem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości.
Brak zapłaty ceny uprawnia syndyka do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

Syndyk może, aż do chwili wyboru oferty, odwołać konkurs bez podawania przyczyn.

Szczegółowa regulacja konkursu, jego przebiegu, wymogów dotyczących uczestników i ofert zawarta jest w „Warunkach konkursu ofert”, które można uzyskać na piśmie bądź w formie elektronicznej w kancelarii syndyka.
Syndyk udostępnia również operaty szacunkowe nieruchomości.
Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek

Cena: 1134000 PLN

Termin przetargu: 29/04/2024

Kutno

Łódź