Garaż 18m2 Godzięby gm. Krośniewice, k. Kutna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 401/21 Sądu Rejonowego dla łodzi – Śródmieścia w Łodzi ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/24 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkami garaży, działka nr 74/3 w Godziębach, KW: LD1Y/00047974/2 za cenę nie niższą niż 4.200 zł (cztery tysiące dwieście złotych).

Boks garażowy:18m2, ściany z bloczków betonowych, stropodach kryty papą, wrota drewniane uchylne z okienkami szklanymi. Wymaga gruntownego remontu.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów w księdze wieczystej, obciążają nabywcę. Hipoteki podlegają wykreśleniu.

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2024 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – garaż”.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 4200 PLN

Termin przetargu: 29/04/2024

Godzięby, gm. Krośniewice k. Kutna

Łódź