Syndyk sprzeda ŻURAW SKŁADANY

Syndyk masy upadłości  ogłasza sprzedaż ruchomości z wolnej ręki w postaci ŻURAW SKŁADANY (nr. spisu inwentarza 32) za cenę nie niższą niż 1800 zł netto.

Cena zwiększona jest o podatek VAT 23%. Syndyk wystawia fakturę VAT. Wszelkie koszty odbioru rzeczy ponosi kupujący. Ruchomość znajduje się w Kutnie. Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.

Wszelkie koszty zawarcia i wykonania umowy, w tym odbioru rzeczy (Kutno, łódzkie), obciążają nabywcę. Wydanie rzeczy nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży w całości.

Oferty należy składać do syndyka za pośrednictwem poczty email : bartosz.zacharek@adwokatura.pl ze wskazaniem przedmiotu sprzedaży.

W wiadomości należy podać imię i nazwisko (nazwę) oferenta, jego adres, wskazane jest podanie numeru telefonu do kontaktu, nazwę ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowaną cenę.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 42 684 28 47.

 

Cena: 1800 PLN

Łódź