Mieszkanie w Łodzi – 3 pokoje w bloku

Syndyk masy upadłości  ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Szymonowicza 14/18 o powierzchni 45,66 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgi wieczystą nr ….. – za cenę nie niższą niż 324 300,00 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych).

Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 45,66 m2.

Usytuowane na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego (piętro I), mieszkanie skrajne, na dwie strony świata.

Okna PCV, instalacje elektryczna, wod-kan, c.o., gazowa, ciepła woda

Ogólny stan techniczny: średni

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy, takie jak: opłaty notarialne, w tym od wypisów aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty wpisów oraz wykreśleń w księdze wieczystej obciążają nabywcę.

Umawianie terminu oględzin lokalu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Oferty należy składać do dnia 1 lipca 2024 r. bezpośrednio (do godz. 15.00) lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia przesyłki pod adresem syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 09 1020 3408 0000 4702 0478 7505, w wysokości 32 430 zł (trzydziestu dwóch tysięcy czterystu trzydziestu złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl, telefonicznie lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Cena: 324300 PLN

Termin przetargu: 01/07/2024

Łódź