Rozwód a opieka nad wspólnymi dziećmi

Rozwód to wysoce złożony proces, który zazwyczaj łączy się z wieloma emocjonalnymi i prawnymi komplikacjami. Jednym z najważniejszych aspektów, które należy rozważyć w kontekście rozwodu, jest opieka nad wspólnymi dziećmi. Zapewnienie, że dzieci są odpowiednio zabezpieczone i wspierane podczas tej trudnej sytuacji, powinno być priorytetem dla obu stron. Dzieci bowiem stają się często niechcianymi uczestnikami sporu, a ich dobro powinno być przecież w centrum wszelkich decyzji związanych z rozwodem. W tej delikatnej sytuacji, sposób organizacji opieki nad dzieckiem staje się znaczącym elementem, który wymaga porozumienia i wspólnego działania obu stron.

Ustalanie opieki nad dzieckiem

W trakcie rozwodu rodzice muszą ustalić, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi. Mogą to zrobić poprzez porozumienie zawarte między sobą lub, w przypadku braku zgody, sąd zdecyduje w ich imieniu. Pamiętajmy, że przy podejmowaniu tak trudnej decyzji należy skupić się przede wszystkim na dziecku! Po podjęciu ostatecznej decyzji o rozwodzie, warto poinformować podopiecznych jak najszybciej oraz ich wysłuchać, bowiem mogą mieć Nam do przekazania bardzo istotne informacje i spostrzeżenia, które pomogą w zrozumieniu ich potrzeb.

Przyznanie opieki nad dzieckiem przez Sąd

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzyga w przedmiocie przyznania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz, w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Przy ustalaniu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej Sąd uwzględni pisemne porozumienie małżonków w tym zakresie, jeżeli nie stoi ono w sprzeczności z dobrem dziecka.

Natomiast, w przypadku braku ww. porozumienia, Sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i – na wniosek – o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jeśli dobro dziecka za tym przemawia, Sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych obowiązków i uprawnień.

Co do zasady, Sąd najczęściej ustala miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców. Wtedy drugi z rodziców otrzymuje prawo do regularnych kontaktów z dzieckiem oraz jest zobowiązany do opłacania alimentów.

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej – opieka naprzemienna

W przypadku zawarcia przez rodziców dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli ww. porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka, sąd może zastosować opiekę naprzemienną. Opieka naprzemienna, jak sama nazwa wskazuje, polega na naprzemiennym sprawowaniu pieczy nad dzieckiem przez rodziców. By rodzice uzyskali opiekę naprzemienną powinni sporządzić rodzicielski plan wychowawczy (inaczej porozumienie wychowawcze), w którym są zobowiązani są do zawarcia wszelkich szczegółowych informacji nt. ustaleń w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. W porozumieniu wychowawczym powinno znaleźć się m.in.: zakres kontaktów z dzieckiem i sposoby ich wykonywania, miejsce zamieszkania dziecka, częstotliwość zmiany opieki czy zasady podejmowania wszelkich ważnych decyzji wobec dziecka.

Podsumowanie

Rozwód jest niewątpliwie trudnym procesem, ale skupienie się na dobru dziecka powinno być dla rodziców priorytetem. Pamiętając o potrzebach i uczuciach dzieci oraz podejmując decyzje z myślą o ich najlepszych interesach, rodzice mogą przyczynić się do tego, że proces ten będzie mniej bolesny dla wszystkich zaangażowanych stron.