Szkoda w pojeździe likwidowana z OC sprawcy. Całkowita czy częściowa?

Jak ją obliczać? Jak kwestionować niekorzystną decyzję ubezpieczyciela?

Szkoda na pojeździe w wypadku komunikacyjnym może zostać zakwalifikowana przez ubezpieczyciela jako częściowa lub całkowita. W przypadku tzw. szkody częściowej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pokrywające koszt zakupu nowych części oraz naprawy. Szkodę całkowitą stwierdza się, gdy pojazd nie będzie nadawał się do naprawy lub koszt tej naprawy przewyższy wartość pojazdu w stanie sprzed szkody.

Obliczenie należnego odszkodowania w przypadku zaistnienia tzw. szkody całkowitej jest nieco bardziej skomplikowane. Odszkodowanie będzie równe różnicy wartości pojazdu przed szkodą i pozostałości (wraku) pojazdu.

Przykład:Przed szkodą pojazd był warty 50 000 zł. Koszt naprawy pojazdu wynosiłby 70 000 zł. Po szkodzie wartość pozostałości wynosi 35 000 zł. Ponieważ koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość, ubezpieczyciel zakwalifikuje szkodę jako całkowitą i wypłaci 15 000 zł (tj. 50 000 zł – 35 000 zł).

Co dalej? Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, a Państwo pozostali z wrakiem pojazdu, którego nie można używać.

Mogą Państwo albo spróbować naprawić pojazd własnymi środkami albo sprzedać pozostałości pojazdu za cenę zasugerowaną przez ubezpieczyciela. Wielu ubezpieczycieli proponuje pomoc w sprzedaniu wraku pojazdu. Jeśli ubezpieczyciel nie sprzeda pojazdu za ustaloną przez siebie sumę, są Państwo uprawnieni do sprzedaży wraku za niższą cenę. Przysługuje Państwu roszczenie do ubezpieczyciela o zwrot różnicy w cenie wraku.

Przykład :Wartość pozostałości wynosi 35 000 zł. Poszkodowany sprzedał pozostałości za kwotę 27 000 zł. Może domagać się od ubezpieczyciela różnicy, tj. 8 000 zł. W przypadku odmowy zapłaty przez ubezpieczyciela, jest uprawniony do złożenia pozwu do sądu przeciwko ubezpieczycielowi.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie odszkodowania za szkodę komunikacyjną celowe byłoby zasięgnąć porady adwokata.