Układ częściowy – co to takiego?

W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednym z możliwych rozwiązań jest zawarcie układu z wierzycielami. Układ ten może przybierać różne formy, w zależności od sytuacji i potrzeb dłużnika oraz wierzycieli. Jedną z interesujących opcji jest tzw. „układ częściowy”. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu mechanizmowi, jego zasadom i potencjalnym korzyściom dla stron postępowania.

Czym jest układ?

Układ jest zasadniczym mechanizmem postępowania restrukturyzacyjnego. Proces układowy składa się z przedstawienia propozycji układowych, głosowania wierzycieli nad układem oraz zatwierdzenia układu przez sąd. Co do zasady, w prawie restrukturyzacyjnym możemy wyróżnić układ generalnych oraz układ częściowy.

Układ generalny dotyczy w założeniu wszystkich wierzycieli i wszystkich wierzytelności.

Układ generalny obejmuje:

  • wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
  • odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
  • wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu.

Cym jest układ częściowy?

W prawie restrukturyzacyjnym Dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Wyżej wymieniony tryb nazywany jest układem częściowym.

Jakie wierzytelności mogą zostać objęte układem częściowym?

Wierzytelnościami objętymi układem częściowym mogą być w szczególności wierzytelności:

  • z tytułu finansowania działalności dłużnika przez udzielone kredyty, pożyczki i inne podobne instrumenty;
  • z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów lub umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez dłużnika;
  • zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;
  • największe określone według sumy.

Przyjęcie i zatwierdzenie układu częściowego

Układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym. W postępowaniu o zatwierdzenie układu sąd odmawia zatwierdzenia układu częściowego w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem określonych we wniosku o zatwierdzenie układu częściowego kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym.

Niezwłocznie po złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego sąd orzeka w przedmiocie zgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym.

Szczególne warunki układu częściowego

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, propozycje układowe nie mogą przewidywać dla wierzycieli objętych układem częściowym korzyści, które zmniejszają możliwość zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem.

Kiedy układ częściowy zostaje przyjęty?

Układ częściowy zostaje przyjęty, jeżeli większość wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania, głosowała za przyjęciem układu częściowego.

Co z wierzycielami pozaukładowymi?

W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik oraz nadzorca układu nie są obowiązani udzielać wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu częściowego.

 

Stan prawny: kwiecień 2024 r.

Fot.: pexels.com