Umowy leasingu: jak skutecznie negocjować warunki i unikać pułapek?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, leasing stał się popularną i elastyczną metodą finansowania różnorodnych aktywów – od pojazdów, przez sprzęt biurowy, aż po maszyny przemysłowe. Dzięki leasingowi, przedsiębiorcy mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu bez konieczności angażowania dużych sum kapitału wstępnego. Jednakże, negocjowanie umów leasingowych wymaga nie tylko wiedzy biznesowej, ale także zrozumienia aspektów prawnych i finansowych. Dobre warunki umowy leasingowej mogą znacząco wpłynąć na płynność finansową i rentowność przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule podzielimy się kluczowymi poradami, które pomogą przedsiębiorcom skutecznie negocjować warunki umowy leasingowej i unikać potencjalnych pułapek, które mogą się z nią wiązać.

Umowa leasingu – na czym polega?

Instytucja leasingu została określona w art. 7091 i nast. Kodeksu cywilnego i polega na zobowiązaniu do nabycia przez finansującego, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie i oddaniu tej rzeczy korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Natomiast korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Umowa leasingu ma charakter umowy nazwanej, dwustronnie zobowiązującej, odpłatnej, wzajemnej oraz konsensualnej i kauzalnej. Leasing jest stosunkiem o charakterze trwałym (ciągłym) oraz terminowym, gdyż umowa jest zawarta na czas określony (P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, LEX/el. 2023, art. 709(1)).

Strony umowy leasingu

Stronami umowy leasingu według terminologii przyjętej w KC są:

  • finansujący oraz
  • korzystający.

W obrocie możemy jednak spotkać się z innymi nazwami stron omawianej w dzisiejszym wpisie umowy. Mowa tu o terminach leasingodawcy oraz leasingobiorcy, które są powszechnie używane w doktrynie oraz praktyce.

Finansujący nabywa rzecz zgodnie z umową leasingu i oddaje ją drugiej stronie – korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków. Finansującym musi być prowadzący przedsiębiorstwo, w zakresie działalności którego mieści się działalność leasingowa. Nie musi to być jedyny ani podstawowy rodzaj działalności prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. Ważne jest, by działalność ta była prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły oraz aby miała charakter zarobkowy oraz by podmiot ten prowadził ją we własnym imieniu.

Korzystającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną. Korzystający nie musi być przedsiębiorcą. Jeżeli umowę tę zawiera przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej bądź zawodowej, to umowa leasingu ma charakter umowy handlowej. Osoba fizyczna może zawrzeć umowę leasingu jako konsument (P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, LEX/el. 2023, art. 709(1)).

Kluczowe elementy umowy leasingu, które powinniśmy negocjować

Każda osoba podpisująca umowę leasingu powinna przeanalizować m.in.:

  • wysokość rat – raty leasingowe są kluczowym elementem każdej umowy leasingowej. Ważne jest, aby negocjować raty, które są realistyczne w kontekście Twojego budżetu i planów biznesowych;
  • opłaty wstępne i końcowe – opłaty wstępne (pierwsza rata) i końcowe (np. opłata za wykup) mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt leasingu. Staraj się negocjować niższe opłaty lub rozważ ich eliminację;
  • opcję wykupu – rozważ opcje wykupu przedmiotu leasingu na koniec umowy. Może to być korzystne, jeśli planujesz długoterminowe użytkowanie aktywa;
  • limit kilometrów i zużycie – szczególnie w przypadku leasingu samochodów, ważne są limity kilometrów i zasady dotyczące zużycia pojazdu. Upewnij się, że warunki te odpowiadają Twoim potrzebom biznesowym.

Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów leasingowych?

Przed zawarciem umowy leasingu powinieneś:

  • uważnie przeczytać projekt umowy – przed podpisaniem umowy, dokładnie przeczytaj i zrozum wszystkie jej klauzule. Szukaj ukrytych opłat lub niekorzystnych warunków;
  • zrozumienie konsekwencji prawnych zapisów umowy – ocena całkowitego kosztu leasingu, w tym wszystkich opłat i rat, pomoże uniknąć niespodzianek finansowych;
  • skonsultować sprawę z ekspertem – rozważ konsultację z doradcą finansowym lub profesjonalnym pełnomocnikiem specjalizującym się w umowach leasingowych. Ich wiedza i doświadczenie mogą być nieocenione w negocjowaniu korzystnych warunków.

Podsumowanie

Skuteczne negocjowanie umów leasingowych wymaga przygotowania, zrozumienia kluczowych elementów umowy i świadomości potencjalnych pułapek. Pamiętaj, aby negocjować z pozycji wiedzy i pewności siebie, a także korzystać z pomocy ekspertów, aby zapewnić sobie najkorzystniejsze warunki. Dzięki tym poradom będziesz w stanie maksymalizować korzyści płynące z leasingu i zminimalizować potencjalne ryzyka.

 

Stan prawny: grudzień 2023 r.

Fot.: pixabay.com