ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH OD 1 MARCA 2019 ROKU

Spółki osobowe:

 • członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być
  co najmniej jeden partner, w skład zarządu spółki partnerskiej mogą wchodzić,
  oprócz partnerów, także osoby trzecie. Przepis ten rozwiązuje problem
  interpretacji przepisów, które dotychczas niejasno wskazywały, czy dopuszczalne
  jest, by czynności zarządcze wykonywały również osoby trzecie, nie będące
  partnerami.
 • wypowiedzenie umowy spółki przez komplementariusza
  i jego wystąpienie ze spółki jest zawsze dopuszczalne, nawet jeżeli w umowie
  spółki brak jest uregulowania tej kwestii.Spółki kapitałowe:

 • zmiana umowy spółki z o.o. przed jej rejestracją będzie
  wymagała jednomyślności wszystkich wspólników, a jej wprowadzenie będzie
  musiało spełniać wymogi Kodeksu cywilnego w odniesieniu do zmiany umowy (za
  wyjątkiem spółek zawiązywanych przy pomocy wzorca umowy),
 • w sytuacji gdy spółka z o.o. osiągnęła zysk niższy
  niż przewidywano, spółka będzie miała prawo do żądania zwrotu różnicy między zyskiem
  przypadającym wspólnikowi za dany rok, a wypłaconą mu zaliczką,
 • jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden
  mandat w zarządzie nie będzie obsadzony, członek zarządu będzie zobowiązany do
  złożenia rezygnacji wspólnikom (radzie nadzorczej w przypadku spółki akcyjnej),
  zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Zaproszenie
  na zgromadzenie wspólników (ogłoszenie o walnym zgromadzeniu) będzie zawierać
  jego oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja ta będzie skuteczna
  z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników, nawet
  jeśli się ono nie odbędzie.
 • uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
  sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego, podziału zysku albo
  pokrycia straty, udzielenia absolutorium będą mogły być podejmowane w trybie
  obiegowym (poza zgromadzeniem). Znacznie uprości to prowadzenie spraw bieżących
  przedsiębiorstwa.
 • uprawnienie do odwołania zgromadzenia wspólników będzie
  miała wyłącznie osoba je zwołująca, za wyjątkiem przypadku, gdy zostało ono
  zwołane na żądanie wspólnika lub wspólników – wówczas tylko oni mogą je
  odwołać. Zapobiegnie to odwoływaniu przez zarząd zgromadzeń zwoływanych przez
  wspólników mniejszościowych,
 • sposób reprezentacji spółki w likwidacji może być
  ustalony w umowie spółki lub uchwale wspólników. W przypadku braku tych
  ustaleń, ustalenia dokonuje Sąd, może on również zmienić dotychczasowe
  ustalenia własne bądź dokonane przez wspólników w tym zakresie,
 • w odniesieniu do kwestii związanych z sukcesją
  (następstwem) spółek, spółka, która w toku postępowania o prawo objęte
  wydzielonym majątkiem, nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku
  spółki dzielonej, wstępuje do postępowania o to prawo w miejsce spółki
  dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego,
 • Za zobowiązania przypisane w planie podziału
  spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej pozostałe spółki, na które
  został przeniesiony majątek spółki dzielonej, odpowiadają solidarnie przez trzy
  lata od dnia ogłoszenia o podziale.